March 16, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 16-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2009¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©eɦ ¥ÀPÀë ¸À¨sÉ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 188 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ: 15-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î, ¥Àæ¨sÀÄ ZÀªÁít, §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï ClÆÖgÀ, ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ, gÁeÉÃAzÀæ ªÀªÀiÁð, ¸ÀĨsÁµÀ PÀ®ÆègÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ, gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄÆwð, gÀWÀÄ£ÁvÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, ¨Á§Ä ªÁ°, £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀÄ£Àß½î, eÉÊgÁd §ÄPÁÌ, r.PÉ. ¹zÁæªÀÄ, ±ÉʯÉÃAzÀæ ¨É¯ÁݼÀ, PÀıÁ®gÁªÀ ¥Ánïï, gɪÀt¹zÀÝ¥Áà, ¸ÀAdAiÀÄ SÉÃtÂ, JªÀiï.r. PÀbÉÃjªÁ¯Á PÁ®A. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ²æà PÉëÃvÀæ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ©eɦ ¥ÁnðAiÀÄ ¸À¨sÉ £Àqɹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ïzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A. 188 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JªÉÄäUÉ rQÌ : ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:15/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¨sÉƸÀ¯É ¸Á: GªÀÄgÀUÁ E£ÀvÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. JªÀiï.ºÉZï. 25-E-5441 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JªÉÄäUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÀªÁ ¹AUÁgÉ ¸Á: WÉÆqÀªÁV ºÁUÀÄ DgÉÆæ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄUÀÄ¥Àæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÉÆÃn °AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄAqÀÄ MqÉzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/03/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀgÁ£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸Áé«Ä ¦oÁ¢Ã±ÀgÀÄ ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üüAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/03/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉÆÃn°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉÆÃn°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è£À zÁ£À ¥ÉnÖUÉ MqÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀt EgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 6,7/03/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj zÁ£À ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


DmÉÆà GgÀĽ : £Á®égÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15/03/2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DmÉÆà GgÀĽ ©zÀÄÝ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¦Ã¯ïzÉêÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ°è ²æêÀÄw UÉƪÀiÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/03/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ vÁAqÉAiÀÄ 6 d£ÀgÀÄ UÀÄtwÃxÀðªÁr UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä §A¢zÀÝ MAzÀÄ UÀÆqïì DmÉÆÃjPÁë £ÀA. J¦ 12/5607 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÁAqÉ E£ÀÆß 1 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj UÀÆqïì DmÉÆÃjPÁëzÀ ZÁ®PÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ¸Á: AiÀiÁRħ¥ÀÆgÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ, ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à DmÉÆÃjPÁë gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É GgÀĽ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, EªÀįÁ¨Á¬Ä, gÀªÀÄuÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÁAUÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ PÉÊ, PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆÃAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.