March 29, 2009

Daily Crime Update - 29-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009

«µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-2009 gÀAzÀÄ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀªÀVgÁªÀ PÀ¨ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀ£Àß°èzÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄ FªÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ UÀw J£ÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ ºÀªÀVgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÉå rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 51/09 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ®zÉÝ ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ CqÀvÀ CAUÀr PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PËoÁ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


JwÛ£À §ArAiÀÄ UÁ° PÀ¼ÀªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22, 23/3/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JwÛ£À UÁrAiÀÄ UÁ°UÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¹Û PÀÄjvÀÄ V¸ÁqÉgÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÀ©âtzÀ zsÀÆjAiÀÄ£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28/03/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 28/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä £ÁUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä ±ÉÃPÀªÀiÁä ºÀA¢ ®¢ÝAiÀÄ UÉƧâgÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉÃPÀªÀiÁä £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ J gÀAr ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®èªÀiÁä Hj£À°è C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ NqÁqÀÄwÛzÁÝ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ Q±À£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-£ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÉÌ ºÁQ PÉÆAqÀ ºÉÆîªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á§gÁªÀ ªÀÄgÁoÀ, ¸ÀA¢¥ï, ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A¸À ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É C: 7 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ eɹ¦AiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ d«ÄãÀÄ ¸Àj ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® C: 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀħÄgÀ, CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÉÆëAzÀ, UÉÆÃ¥Á¼À, ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉý eÉ.¹.¦ ºÀaÑ ºÉÆ® ¸Àj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®«zÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉÃPÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ E¯Áè £Á£ÀÄ eɹ¦ ºÉÆrUÀÆr¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀªÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ §gÀ° CAvÁ CAzÉãÀÄ, CzÀPÉÌ UÉÆÃ¥Á¼À£ÀÄ eɹ¦ AiÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ K f¹¦ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ gÉÆPÁ¸ÀÄì CAvÀ CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ eɹ¦ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß gÉÆÃPÁ¬Ä ¹zÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ£À PÀqÉUÉ ¤Ã eɹ¦ ºÉÆr AiÀiÁgÀÄ vÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀæµÀÚ¥Àà£ÀÄ MqÀÄvÀÛ £À£Àß JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ §AiÀÄÄÝ ß ±Ànð£À PÁ®gï »rzÀÄ DPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2,3 KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ £À¹ÃgÉƢݣÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J1 gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß gÁwæ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉà dUÀ¼À Dr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä J1 EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £Á£Éà ºÉÆqÉ¢zÉÝÃ£É E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ J2 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ¨Á宺À½îPÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ £À¹ÃgÉƢݣÀ zÀUÁðzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzsÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀ CtÚ£À ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28-03-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤®Äè J°è ºÉÆÃUÀÄwÛ ¤£Éß gÁwæ ¤£Àß CtÚ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É JAzÀÄ PÉüÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý £Á£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý J1 zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ J2 UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÉà PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆqɬÄj EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ ¨ÉÃrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.