March 3, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 03-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-03-2009

PÀnÖPÉÆAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£Éß ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀwgÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 47/09 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀégÁAd° UÀAqÀ £ÉÃvÁf ¸Á/ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ UÀAd ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ £ÉÃvÁf EvÀ£ÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA: J.¦-21 PÀÆå-4871 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀégÁAd° EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÁå¸À JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆngÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-03-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ElPÀgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢: 2-03-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä eÉÆvÉ CAd£À¨Á¬Ä §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ£ÀÄ §AzÀÄ J£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ CªÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ J£ÀÄ ºÉüÀwÛ CAvÀ CAzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƼÀ¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


CqÀvÀ CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ : 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨sÀÆgÉ 38 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/vÀ¯Á§ gÉÆÃqÀ UÀAd ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ°è G½zÀÄ CAzÁdÄ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä CqÀvï CAUÀrAiÀÄ nÃeÉÆÃjAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄĤªÀÄ ®ºÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EvÀ¤UÉ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä w½¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢. 02/03/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄĤªÀÄ ®ºÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ nÃeÉÆÃj MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ZÉ£À¯ï UÉÃmï£À JgÀqÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ nÃeÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ PÀ©ât¢AzÀ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ElÖ ºÀt CAzÁdÄ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 38/09 PÀ®A: 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ; 02/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl DmÉÆà ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉA¢ü ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. ±ÁAvÀ¥Áà (L/¹) EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èzÀÝ DgÉÆæ »ÃgÁ¯Á® ¸Á/ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ vÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 20 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ü C.Q gÀÆ. 200/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 31/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 02-03-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀÆ £ÀA. JªÀiï.JZÀ-25/5000 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÉA¥ÀÆzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégï vÀAzÉ: gÁeÁgÁªÀÄ ¸Á/ GzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.eÉÆüÀ vÀgÀ®Ä ºÉýzÀ PÀnÖPÉÆAqÀªÀ¼À£Éß zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¤µÀÌgÀÄt UÀAqÀ
UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 30/09 PÀ®A: 498(J), 504 L¦¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. júÁ£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ: d¯Á¯ÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á/ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ªÉÄÊ®ÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ júÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÀUÉ 4 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ d¯Á¯ÉÆâݣï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ d¯Á¯ÉÆâݣÀ EvÀÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Gl ªÀiÁqÀ®Ä J£ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè eÉƼÁ ªÀÄvÀÄÛ CQÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀÀ£Àß ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ, ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ, PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.