March 12, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 12-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009C¥ÀjavÀ ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 12/03/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ¸Á// ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ 5 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ »jAiÀÄ CtÚ UÀÄgÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À AiÀÄAPÀªÀiÁä EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CtÚ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ CdÄð£À QæaÑAiÀÄ£À E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 11/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀÄqÀV¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 12-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤A§ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄqÀV gÀªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ªÀÄÄR ¥ÀÆwð dfÓzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À CmÉÆÃUÉ rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁåUÉ EvÀ£ÀÄ §eÁd CmÉÆà £ÀA PÉ.J. 39 5661 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁl¸ÁAUÀ«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À rÃ¥ÉÆ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À CmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ DvÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ«¨sÀdPÀPÉÌ ¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB11.03.09 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-£Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ Kgï¥sÉÆøïð UɸïÖ ºË¸ï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¹AUï oÁPÀÆgï 25 ªÀµÀð, ¸Á/M¼ÀPÉÆÃmÉ ©ÃzÀgÀ, AiÀĪÀiÁºÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 ºÉZï. 2048 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¢£ÁAPÀB11-03-09 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§â EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉÆý DqÀ®Ä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÁªÀiï, C«Ävï, «±Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À ºÁUÀÆ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï F ¥ÀæPÁgÀ ¨ÉÊPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÀªÁ¤ ¹AUï vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¹AUï EªÀ£À AiÀĪÀiÁºÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 ºÉZï. 2048 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ©ÃzÀgÀ Kgï¥sÉÆøïð UɸïÖ ºË¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï EvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀtæªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀqÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÀªÁ¤ ¹AUï EvÀ£ÀÄ rªÉÊqÀgï ªÀÄzsÉå EzÀÝ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PÀA§zÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥Àཹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjÃUÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «±Á® vÀAzÉ zsÀªÉÄÃðAzÀæ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ zÁ®«Ä¯ï UÁA¢üUÀAd gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¢ÃgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û MªÀð£À §AzsÀ£À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 328 L.¦.¹. 32,34, PÉ.E.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 1600 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÉ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt FvÀ£À ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉÃzÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀªÀ½UÁV ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-03-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄ ¹gÀ¸ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà EªÀ£ÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ªÉÊzÀågÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸À¥ÀÛ£Á UÀAqÀ UÀÄgÀ¥Áà ¹gÀ¸ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ UÀÄgÀ¥Àà ¹gÀ¸ÀAzÀ EªÀgÀÄ CzÉà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ¢. GªÉÄñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ «gÀÄvÀÛzÉ F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÀÄ UÉÆwÛvÀÄÛ ºÁUÀÄ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ¢. GªÉÄñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÄ UÉÆwÛzÉ. EzÉ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ¢. GªÉÄñÀ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¤£Àß ºÉAqÀwgÀ ªÀģɪÀiÁrPÉÆqÀÄ eÉÆvÉUÉ EgÀÄ CAvÀ ¦r¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, CzÉà «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ¥Àw UÀÄgÀ¥Àà ¹gÀ¸ÀAzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ¢. GªÉÄñÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ¢. GªÉÄñÀ EªÀ¼É PÁgÀt JAzÀÄ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-


¢: 11/03/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄAqÀÆgÀ xÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀÄrPÉÆAqÀÄ UÀÄAqÀÆ xÁAqÁzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ QgÁt CAUÀr ªÉÄÃ¯É zÁ½ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀįÁ gÁoÉÆÃqï zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁPÉÆÃl ©ÃgÀ 24, ¨ÉÆä «¹Ì 40, gÁd «¹Ì 45 »ÃUÉ MlÄÖ C:Q: 5000/- gÉÆÃ¥Á¬Ä G¼ÀîzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁ¬ÄAiÀÄ §UÀÎ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀzÀÝPÉÌ dUÀ¼À : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á; §®ÆègÀ [eÉ] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd zsÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §A¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß vÁ¬ÄUÉ KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄUÀ£É £Á£Éß°è ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊ¢zÉÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «£Á PÁgÀt KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzïÝ «¹Ì d¦Û
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/09 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 839,1617,803,937 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ n.«.J¸ï. ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀĪÀżÀî PÉÊaî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀAzÁæöå¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1)gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÁ° ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: PÀÆ° PÉ®¸À ºÀzÁæöå¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ @ ±ÀAPÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ®QÌ ¨ÁgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ºÀÆ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå vÉ®AUÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÉÊaîzÀè°zÀÝ ºÉêÀqÀð aAiÀÄgïì «¹Ì 29 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA.Q. 1115.67 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-39 E-6890 C.Q. gÀÆ. 8,000/- AiÀÄ ¸ÀévÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ C¢ü£À¢AzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:11/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠯ÁAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉ¼ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÀ¸ÉÛUÉ vÀqÉMrØzÀÝgÀ §UÉÎ PÉýzÀÄÝzÀPÉÌ : CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 448,323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-03-2009 gÀAzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæüvÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ «oÀ® CªÀmÉ 2] ªÉAPÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÀ® CªÀmÉ 3] ²æÃzÉë vÀAzÉ «oÀ® CªÀmÉ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ 4] dUÀzÉë vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉƽî gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÆUÀj PÀrØ ºÁQzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ¸Á£ÀUÉÆAqÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÉÆUÀj PÀrØ zÁj¬ÄAzÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀ©üðuÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ «¹Ì d¦Û
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/09 gÀAzÀÄ 1630 WÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÉrØ gÀªÀgÀ CAUÀÄgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà £ÀÆgÀAqÉ ¸Á: UÉÆÃmÁð EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ 53 §Æ¤ «¹Ì 180 JA.J¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀgÁ¬Ä ¤µÉÃzsÀªÀ¢üAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀ §AzsÀ£À
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-3-09 gÀAzÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉʸɣÀì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CAUÀr ªÀÄÄZÀÑ®Ä CzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß G®èAX¹ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ C.£ÀA. 1 EvÀ£ÀÄ §½ EzÀÝ 180 JA.J¯ï.zÀ ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹ÌAiÀÄ 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C Q 900 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ C.£ÀA. 2 EvÀ£À §½ EzÀÝ 180 JA.J¯ï.zÀ ºÉ滃 ¥ÉÊ£ï «¹ÌAiÀÄ 20 ¨Ál® C Q 800 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 40 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C Q 1700/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è JwÛ£ÀUÁr ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬Ä¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ : UÁrAiÀÄ°èzÀݪÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JAPÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¹gÀPÀl£À°è gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À ¨sÀAr gÁ.ºÉ. 9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§Äf ¸Á: ºÀqÀ¥ÀzÀ £ÀUÀgÀ UÀ°è ¥ÀÆ£Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-32/7747 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JwÛ£À ¨sÀArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : M§â¼À §AzsÀ£À MªÀð ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/032/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 1230 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ §½ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀAUÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁåw PÀ§â°Uï, ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ 2] ¸ÀÄAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj PÀ¯Á¯ï ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ .EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ , ¸ÀÄAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj PÀ¯Á¯ï ¸Á PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¼ÀÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è MlÄÖ 35 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀA.1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£À «¹Ì 180 JA.J¯ï. 15 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C Q 2000/gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁªÀÄzÀºÀ£À ºÀ§â ºÉÆý DZÀgÀuÉAiÀÄ ªÉÃ¼É PËlÄA©PÀ dUÀ¼À : UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 324, 354, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/09 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á; eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆý ¸ÀÄqÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ Cdð£À vÀAzÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¨ÉAQ ºÁj¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉAQ ºÁj¹¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÉUÀtÂUÉ PÉÊ»rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀªÀwUÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.