March 15, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 15-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-03-2009ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°UÁV ºÉÆmÉî zÁAzsÀ¯É ªÀiÁr ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 504, 324, 506, 427, 354 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 14-03-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ PËgÀ UÀAqÀ gÀAfÃvÀ ¹AUÀ PËgÀ ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ EªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ ¤ªÁ¸À°èzÀÄÝ ºÉÆÃmɯï ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ï ªÉÆúÀ£À¹AUï vÀAzÉ UÀÄgÀÄZÀgÀt ¹AUÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ, PÉÆqÀzÉà EzÀÝ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï £À°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀA©UÉ ºÁUÀÄ ¦üæeï UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÀÝ°è ¤£ÀUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ Mr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£À CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ZÀgÀAr PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ ªÀÄ»¼É
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAqÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆVzÀÄÝ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀ¢ÝzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d£ÀjUÉ «ZÁj¹zÁÝUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃd ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉt EzÉ JAzÁUÀ ºÉÆV£ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw gÁ¢üPÀ¨Á¬Ä JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼ÀÄ C¸ÁܪÀiÁ ¨É£É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwzÀÄÝ vÀ£ÀVzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¸Àì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÁjZÁ®PÀ¤AzÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 14.03.09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ zsÀªÀÄð PÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÄgï gÉÆÃqï ¥Á±ÁgÀªÀgÀ ElÖAV ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀÄPÀgÁA EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-28/ªÁAiÀiï-3399 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 18 45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀÄPÀgÁªÀĤUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÉÆÖà ¹rzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 4-3-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ oÁt UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ¸Á;¨ÉîÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ°è 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà ¨Á¸ÀÖ DVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ §£ÀðPÉÃgÀ ¸ÉAlgÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 06-03-2009 gÀAzÀÄ 1305 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA§ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï.L.eÉãÉÆgÉ ºÉZï.¹. 168 eÉîgÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ. (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÀªÀgÀ ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.