March 5, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 04-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-02-2009

PÀÄqÀÄPÀ¤AzÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ ¥ÀæPÀgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

±ÀvÀÄæWÀß vÀAzÉ £ÁUÀÆgÁªÀ ¥ÁAqsÀgÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè EwÛÃaUÉ ¨É®è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÁUÀÆ ¥É¥Á¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt §A¢zÀÝjAzÀ ±ÀvÀæWÀß LzÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÄÝ EAzÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©qÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÈvÀ §ºÀ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä £À±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 04/03/09 gÀAzÀÄ 1300 WÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ PÀmÉÖUÉAiÀÄ dAw£À PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀÆgÁªÀ vÀAzÉ zÉÆÃAr¨Á ¥ÁAqÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ¤°è¹gÀĪÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 379 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04/03/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ºÀ¼ÉîPÀgÀ 45 ªÀµÀð ¸Á/ ¯ÉPÀÑgÀgÀ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1220 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁUÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉ.J 39 JZï 3457 EAf£À £ÀA 06ELJ¸ÀJA25592 ZÉù £ÀA 06E L6¹3005 CA.Q 25,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 04-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ¥À°Ö MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2009 PÀ®A-279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ-04/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ RlPÀ aAZÉÆý PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ RlPÀ aAZÉÆý D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §AzsÀÄ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ [ ºÉÆ°AiÀÄ] G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-JªÀiï.JZï.-13 gÀhÄqï-3453 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr¬ÄAzÀ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀæAiÀiÁtzÀ®°èzÀÝ ªÁå¥Áj¬ÄAzÀ 35 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ ªÀdæRavÀ GAUÀÄgÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå44/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 379 L¦¹


¢£ÁAPÀ 04-03-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ »vÉñÀ¨sÁ¬Ä ªÉĺÀvÁ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ¨sÁ¬Ä ªÉĺÀvÁ , 38 ªÀµÀð, eÁw : eÉÊ£À G : eɪÀ®j ¸É¯ïì JQÓPÀÆånªï , ¸Á : © - 107 gÉÃSÁ C¥ÁlðªÉÄAmï qÁªÀĤPï PÁ¯ÉÆä, gÉÆÃqÀ £ÀA. 3 D¯ÉðªÀiï, ªÀįÁqÀ ªÉ¸ïÖ ªÀÄÄA§¬Ä - 64 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåV£À°è §AUÁgÀzÀ°è D¼ÀªÀr¹zÀ ªÀdæzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄA§¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 03-03-09 gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ MªÀÄgï mÁæªÉ¯ïì §¸ï £ÀA. PÉJ 25 J - 9676 £ÉÃzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ «oÀ® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨ÁåV£À°èzÀÝ MlÄÖ 254 §AUÁgÀzÀ°è D¼ÀªÀr¹zÀ ªÀdæzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 35,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä (35 ®PÀë) ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä¬ÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï §AUÁèzÀ £À¹Ã§ zsÁ¨sÁzÀ ªÀgÉUÉ §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀvÉÆÃnvÀ¦à ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÁgÀ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA39/2009 PÀ®A279,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04/03/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA J¦-12/ 7822 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ©¢ÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


¨ÁåAQ¤AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÊPÀ£À°ènÖgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 45/09 PÀ®A : 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04/03/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NAPÁgÀ vÀAzÉ vÉd¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: »ÃgɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV §AzÀÄ EAVèõÀ£À°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/03/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦Vä ¯ÉÆãÀ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 3,00,000/- £ÀUÀ¢PÀj¹ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£À mÁåAQ£À PÀªÀgÀ ¨ÁåUÀ£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ »ÃgɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è lÄj¸ïÖ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀzÀ vÀgÀPÁj CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ vÀgÀPÁj CAUÀrUÉ ºÉÆÃV vÀgÀPÁj Rj¢¹ ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ mÁåAPÀ PÀªÀgÀ ¨ÁåUÀ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°ènÖzÀ ºÀt EgÀzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°èAzÀ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï rQÌ : ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¤µÁ̼Àf ¨ÉÊPÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á®Q
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA26/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A279,337,L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ

¢/ 04/03/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÀ ªÀÄgÉ¥Áà ¸Á/®RtUÁAªÀ ºÉýPÉAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ 04/03/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ®RtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥À®è« JA§ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q gÉÆÃr¤AzÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ZÁA¢ªÁ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ £ÀA ¸Á/®RtUÁAªÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨Á®PÀ ¸ÉÃj ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 58/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ü ²æà PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉƪÀÄÄ Z˪Áít ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀð G-¯Áj ZÁ®PÀ eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-ZËqÁ¥ÀÄgÀ vÁ-C¥sÀd®¥ÀÄgÀ f-UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯Áj £ÀA JªÀiïJZï-04/¹AiÀÄÄ-4591 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀÆ£Á¢AzÀ ¹Ãmï PÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «Ä¤ L±Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JzÉUÉ wêÀæ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JgÉqÉÊ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÉÆgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §jwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 05/03/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj L±Àgï ¯Áj £ÉÆÃqÀ¯ÁV J¦-24/JPÀë-2484 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CwÃPÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÉÃgÁ§A¢ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á-ªÉÄÃgÁ®UÀÆqÀ f-£É®UÉÆAqÁ [J¦] CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ gÁºÉ £ÀA 9gÀ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. L±Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÉÆgÀazÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.ºÁUÀÆ JgÉqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ L±Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.