March 19, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 19-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2009


¸ÀļÀÄî gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀPÁ±É ¸Àȶֹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 465, 468, 467, 471, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁåAqï jPÁqÀð vÀºÀ¹® PÀbÉÃj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzÉÆÃ¯ï ¸Á: avÁÛSÁ£Á gÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 39/02 dAUÀ¯ï PÉÆÃ¬Ä £ÉÃzÀgÀ eÁUɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉÃð £ÀA. 41 £ÉÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀļÀÄî £ÀPÁ±É ¸Àæ¶Ö¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18/03/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¨Á宺À½î ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ZÀl£À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£ï £ÀA. JªÀiï.JZï.04-J-6587 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥Àæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆÃrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 324, 504, 355, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ §PÁÌgÉrØ ªÀiÁZÀgÉrØ ¸Á: ¥ÉÆ®PÀ¥À½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ ¸ÉÃj «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ, «£ÉÆÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉêÀļÀSÉqÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ CzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉ£ÉßUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl : DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/3/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ Gd¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ gÀhļÀ¥Áà ¹AzsÉà FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä 45 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¨É¯É 1732-50/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

MªÀð£À£ÀÄß PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä zÁj ªÉÄïÉ, DgÉƦvÀgÁzÀ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀjUÉ ¨Á« PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18.03.09 gÀAzÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì ZÁ®PÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. C«ÄgÉƢݣï vÀAzÉ ºÀQÌ ªÀĸÁ§ l¦àªÁ¯É ¸Á: gÁeÉñÀégï gÀªÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgï ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ïì ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÆ®¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-39-ºÉZï-9756 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.