March 18, 2009

Daily Crime Update - 18-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-03-2009

¯Áj rQÌ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¨ÉƧqÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw WÁ¼ÉªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨ÉÆgÀªÉ®UÉ ºÉÆÃV C°èzÀÝ ¥sÀÄ°£À PÀnÖ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 39/3919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¨É£ÀÄß, KzÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀZÀð£À°ègÀĪÀ ºÀÄAr MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÁzÀgï gÉÆ£Á®Ø ¯ÉÆèÉÆ vÀAzÉ ªÉÄÊSÉ® ¯ÉÆèÉÆ 40 ªÀµÀð G. ZÀZÀð ¥sÁzÀgÀ eÁw . Qæ±ÀÑ£ï ¸Á/ PÉxÉÆðPÀ ZÀZÀð ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 18/03/09 gÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ZÀZïð£À ªÁZÀªÀiÁå£À PÀvÀðªÀå ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÀað£À ZÉ£À¯ï UÉÃmï Qð PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ZÀað£À M¼ÀV£À PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 1000/- gÀÆ. a®ègÉ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ªÀÄzsÉå rQÌ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü RAiÀiÁªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§gÀªÀgÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/1302 £ÉÃzÀgÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000 . UÀAlUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀiÁªÀ° UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À°è §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀjUÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæPÀÖgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÀÀ« vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃl¨Á¼ÀPÀÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1230 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥Àæ¸À£Àß ¸Á: zÁqÀV gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.J¸ï.PÉ. ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAeÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä zÁ¨sÁ F gÉÆÃrUÉ EzÀÝgÀÆ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj¤AzÀ §AzÀÄ zÁ¨sÁ ºÀaÑ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ §zÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 17/03/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dįɨÁf UÀAqÀ £À¹gÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄ£Àß½î ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÉÆøÉ, ªÉÆêÀääUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÆêÀääUÀ£À CAUÀ«PÀ®vÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀÄ£Àß½îUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃPÉÌ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀQ«UÉ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÀ£ÁßrzÀgÉ RvÀA ªÀiÁr©qÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 435 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á : aPÀ®ZÀAzÁ gÀªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 38/1 £ÉÃzÀÝgÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ eÉÆüÀzÀ ¨sÀtªÉÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¨sÁ°Ì CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¸À¯ÁV CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖgÀÄ PÀÆqÁ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä CUÀzÉà ¸ÀA¥ÀÆtð eÉÆüÀzÀ vÉ£É ¸À»vÀ PÀtÂPÉ ¸ÀÄlÄÖ 50 aî eÉÆüÀ DUÀĪÀµÀÄÖ CA.Q 70,000/- gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÉÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/09 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VæãÀ ¥ÁPÀð ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ LzÀÄ °ÃlgÀ ©½ ¥Áèöå¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è d£ÀjUÉ ªÀiÁzÀPÀvÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 5 °ÃlgÀ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è£À 3 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. 300/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.