March 20, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 20-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-03-2009mÉA¥ÉÆ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 19/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä±Áåº vÀAzÉ GªÀÄgÀ C° ¸Á: zÀ£À²æ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÀ£À²æÃÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ §gÀĪÁUÀ ¸À°ASÁ£À ºÉÆl® gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ mÁmÁ mÉA¥ÀÄ £ÀA. PÉJ-39/5984 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf£ÀvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉvÀÛvÀAzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀÆ¥ÀÄvÀæ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
ó
¦üAiÀiÁð¢ AiÀi˺Á£À vÀAzÉ eÁªÀÄƤ ¹AzsÉ ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀåPÉÌ 5 ¢£ÀUÀ½AzÀ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì §A¢zÀÄÝ §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ RaðUÁV 8000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. Ä ¢£ÁAPÀ 19/03/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀ½UÉ vÁ£ÀÄ ªÉÆ£Éß PÉÆlÖ 8000/- K£ÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¸Àa£ï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß vÁÄUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛà CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄîUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà §rUÉÄAzÀ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ¸ÁUÁl : ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/09 gÀAzÀÄ 1415 WÀAmÉUÉ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄïÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 42 §Æ¤ «¸ÀÌ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÉÆÌÃlgï £ÀA JªÀiïºÀZï-25-1460 £ÉÃzÀgÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ 42 §Æ¤ «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÌÃlgï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ §ÆvÀ ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÉÄêÉñÀPÉÌ ªÀÄÄ¢æ¹zÀ £ÁªÀĸÀ»ÃvÀ PÀgÀ¥ÀvÀæ : ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw G®èAWÀ£É zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 127J Dgï.L. JPïÖ . :-

¢£ÁAPÀ 19-03-2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁAgÀ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. f¯Áè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥Ánð, ©ÃzÀgÀ CzsÀPÀëgÁzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 jAzÀ 02-04-2009 gÀ ªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ §Ævï ªÀÄlÖzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÄ¢æ¹zÀ PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀæPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj PÀgÀ¥ÀvÀæªÀÅ DgÀ,¦, JPÀÖ PÀ®A 172 J C£ÀéAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ C¸À®Ä PÀgÀ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¨sÁd¥Á PÁAiÀÄðzÀ²ð G¥ÉÃAzÀæ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-03-2009 gÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉÆjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ C¸À®Ä ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ CzÀPÉÌ ®UÀvÀÛ EzÀÝ G¥ÉÃAzÀæ zÉñÀ¥ÁAqÉ EªÀgÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ®UÀvÀÛ ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. ©eɦ ¥ÁnðAiÀÄ ¸À¨sÉ £Àqɹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ïzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®zÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 57/209 127J Dgï.L. JPïÖ . £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


gÉʯÉé ¥sÀÄmï ¥ÁvÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ : D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è zÀĪÀÄðgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 19/03/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â CAzsÁdÄ 50 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ J°èAzÀ¯ÉÆà §AzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÄmï ¥ÁvÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀUÀqÀ £ÀqÀÄUÀÄvÀÛ JzÉ £ÉÆêÀŤAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀªÀÅ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåzÀÌ dUÀ¼ÀzÀ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ:19/03/09 gÀAzÀÄ 2145 ¦üAiÀiÁ𢠪À°¥Á±À vÀA G¸Áä£À¸Á§ CwªÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀzÀ°èzÀÝ G¸ÀðUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä DgÉÆævÀ eÉÊ£ÀĸÁ§ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ CwªÁ¼É EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉdUÀ¼À ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀi£À¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-03-09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ JªÀiï.r «ÄgÁeÉÆâÝãÀ vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ ¥sÀPÀÄæªÁ¯É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-03-09 gÀAzÀÄ ºÀĪÀiÁ£À¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ªÀĺɪÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ d°Ã® «ÄAiÀiÁå UÀ¢ÝªÁ¯É ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á: L£ÉÆýî UÁæªÀÄ vÁ: aAZÉÆý EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï 25/©-9509 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁ£À ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ ¥ÀmÉî E§âgÀÆ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖaiÀiÁV gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺɪÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå vÀªÀÄzÉ d°Ã® «ÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.