March 28, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 28-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2009


PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁf£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ : PÁAiÀÄðzÀ²ð¬ÄAzÀ DPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ dUÀ¼À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 341, 323, 504 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 27/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §ÄPÁÌ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀjUÉ Hj£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À CªÀjUÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “Hj£À AiÀiÁ ¸ÀƼÉîªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ §gÀvÁÛ E®è ¤£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PɼÀPÀ ºÀwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀÄQzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀnÖPɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ ²æà K±À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨sÀÆgÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÉÊ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0350 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj M§â£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

EAzÀÄ ¢:27/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ:22, G: ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: EqÀUÁgÀ ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:26/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ®§UÁðPÉÌ PÉ£Á¯ï ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ §UÉV£À ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ºÀgÁf£À ºÀtPɽzÀÝPÉÌ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ f¥ÀÄt D¸Á«Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀÄAmÉUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAlUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ºÀgÁdÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥ÀAZÁ¼À CªÀjUÉ PÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÁdÄ DVzÀÄÝ, D ºÀgÁdÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý E°èAiÀĪÀgÀUÉ CzÀgÀ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr¯Áè CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå EgÀÄvÉÛãÉ. CzÀPÁÌV PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖ¤AzÀ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ£Éß PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀ¯Áè ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39-n- 2003 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39-n-2004 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.