March 21, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 23-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-03-2009


¸ÀaªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÁë ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå vÀqÉAiÉÆrØ PÁ£ÀÆ£ÀÄ DeÉÕ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå PÀÄ. ±ÉÆèsÁ PÀgÀAzÁèeÉ UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀaªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸À¨sÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÁ£ÀªÉà ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÉÃj¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ AiÀÄxÁavÀÛªÁV ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À¯ÁzÀ DeÉÕUÉ C«zsÉÃAiÀÄvÉ vÉÆÃj G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ jl¤ðAUÀ C¢üPÁj ²æà G¦à£À ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ ¦.L ¨sÁ°Ì ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÁºÀ£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÁmÁ EArUÉÆà rJ®J¸À £ÀA JA.JZÀ 04 ©.PÀÆå. 9765 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà RAqÉæ ¸Á/ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀÄÝ jl¤ðAUÀ C¢üPÁj ²æà G¦à£À ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ £ÉêÀPÉÌ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 45/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

20/03/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzsÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: PËoÁ gÀªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£ÀÄ F »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀgÉzÀgÀÄ KPÉà §gÀ°®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆQÌzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J2 ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃzÀ UɼÉAiÀÄ£À EgÀÄ«PÉ §UÀÎ «ZÁj¹ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ UÀÄA¥ÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÀvÀ£À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ZÀ®ÄªÁ ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ gÁdPÁgÀt EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà¼ÀÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20/03/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üªÀÄgÁªÀ, £ÀA¢¤, PÀªÀļÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²¯Áà EªÀ½UÉ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀĤî J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄzsÀå vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ : MªÀð¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ £Á®égÀ UÀÄA¥ÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢:20/03/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀvÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀQÃgÀZÀAzÀ vÀAzsÉ zÁªÀf ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢:20/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.