March 24, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 24-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-03-2009C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀºÁ£ÀPÉÌ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ DvÀ£À §½¬ÄgÀĪÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ªÀiÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ: 23/03/09 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÀWÀĪÀgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Áà ¥ÉzÀÝ¥ÉÆÃ¬Ä G-ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è ±ÁSÁ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, CgÀ°PÀnÖ , ¹zÀÝ°AUÀuÁÚ gÉÆAr , ºÁUÀÄ £ÁUÀgÁd J®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆV C°èAzÀ ¥ÉÊ£Á£Àì ºÀt ªÀ¸ÀÄ° PÀÄjvÀÄ ¥sÁvÁä¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆV C°èAiÀÄÄ «ÄnAUÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÀĨÁzÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¦ü®Ø C¹¸ÀÖAmï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/eÉ-325 »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ªÀ¸ÀÄ° PÀÄjvÀÄ ¤uÁð ªÀÄvÀÄÛ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆV, ªÀÄgÀ½ ºÀĨÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£Àª£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ¯ÉÆ CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ¯ÉÆà £ÁUÀgÁd EvÀ¤UÉ JqÀºÀuÉUÉ JqÀPÀtÂÚUÉ , vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ CA§Ä¯ÉA£Àì£À°è ºÁPÀĪÀµÀ×gÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£ÀÄ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ElÖ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd CxÀªÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀªÁV ©zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁ墣À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÊvÀ£ÉƧâ£À ºÉÆ®zÀ §AzÀgÀÄ MqÉzÀÄ : DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 504, 323, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 18/J £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉÆ®zÀ §AzÁj MqÉzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §gÀzÀAvÉ ªÀiÁr ¨É¼ÉzÀ ¥sÀ¸À®Ä ºÁ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® »AzÀÄjV¸À®Ä PÉýzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÉÆÃqÉzÀ ¸Á®UÁgÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀĸÀ£ÀeÉÆV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 50/- ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄtå±ÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 50/- gÀÆ AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉýzÁUÀ ¤£Àß AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©J¸ïJ£ïJ¯ï ªÉÊgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀÆgÀªÁt PÀ¼ÀªÀŪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢:23/03/09 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁªÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢:23/03/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ ¸Á: ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ E£ÀvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÄ ªÉÊgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ «zÀÆåvÀ mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ vÀAw ºÁUÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ 14 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JuÉÚ PÀ¼ÀªÀÅ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢:23/03/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ ¤£ÉßPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üÃAiÀÄAvÀvÀgÀÄ PÀ.«.¸À.PÀA ¨sÁ°Ì G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:16/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CeÁÕvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è£À §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ «zÀÄåvï mÁæ£Àì¥sÁgÀªÀÄgï vÀAwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ JuÉÚ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.14,000/- £ÉÃzÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ K¼ÀÄ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ 30/2009 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506 eÉÆvÉUÉ 149 L¦¹ 149 ªÀÄvÀÄÛ 3 [2] ,[10] J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-23/03/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà §AzsÀÄ ¸Á:: KtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀi˯Á£Á¸Á§ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ C: 8 UÀAmÉUÉ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀrè gÁ² vÀgÀĪÁUÀ §®©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÉAmï ºÁUÀÄ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JwÛ£À §Ar MAiÀÄÄåªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj §®©üêÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÀPÉÌ 1] §®©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ¥Ánî ¸Á: KtPÀÆgÀ 2] §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ¥Ánî 3] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆãÀ¥Àà ¥Ánî 4] zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ 5} £ÀªÀÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ 6} ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 7] «oÀ® vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ 8} ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á :KtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§eÁd ±ÉÆà gÀÆA ¤AzÀ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ 25 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÀ¼ÀªÀÅ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀjñÀÑAzÀæ UÉÆAiÀÄ® ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 23,24/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ¥Éưøï ZËPï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ §eÁeï ±ÉÆà gÀƪÀiï ¢AzÀ MAzÀÄ J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ CA. Q 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.