December 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 27/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/12/2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ CAzÁdÄ 60 ªÀAiÀĹì£À »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ©PÀëÄPÀ£ÀAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ ªÀÈzsÀÞ£ÀÄ C¯ÉzÁqÀÄvÀÛ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä CAvÀ¯ÉÆ ¸ÁߣÀPÉÌ CAvÀ¯ÉÆ ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁmÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ªÁ¸À C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 340/2010 PÀ®A 147, 448, 341, 323, 324, 504, 506, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8-9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-0805 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀµÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀÄw¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀazÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2010 gÀAzÀÄ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀªÀgÀ EAd¤AiÀÄjÃAUÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-37/eÉ-2593 ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¨sÀvÀÛªÀÄÆgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ, ¸ÀzÀå: »gɪÀÄoÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨ÉÆPÉÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¥ÁAræ UÀ°è wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÁ¬Ä C£ÀıÁ¨Á¬Ä, vÀAVAiÀiÁzÀ CZÀð£Á ªÀÄvÀÄÛ MtÂAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬ÄªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 201 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ElUÁ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¹zÁÝgÀrØ FvÀ£ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁrUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-39/ºÉZï-0054 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA: J£ï.J¯ï-02/f-0949 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÁÝgÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ElUÁ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃgÀmï §¼À¸ÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ¤°¹zÀÄÝ CzÀPÉ ¹zÁÝgÀrØ FvÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀ¹AiÉÆâݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï D¬Ä®PÀgï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï PÉJ-38/eÉ-9157 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£ï ±Á¥À G¸Áä£À UÀAeï ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ RjzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.