December 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-12-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-12-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÊ«ÄzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃR C¯Áè§PÁÌ¸ï ªÀÄÄPÉ̪Á¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ : ±ÉÃR C¯Áè§PÁ̸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÁzÀvï C° ªÀÄÄPÉ̪Á¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ mÁæPÀÖgïzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉPÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ²ÃzÀ«ÄÃAiÀiÁå , ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-38/4793 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/4794 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ±ÉÃPï C¯Áè§PÁ̸À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁA® : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄPÀgÀA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§Ä¤AiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G: QgÀuÁ CAUÀr ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉƬÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§Ä¤AiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : QgÀuÁ CAUÀr ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 16/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¨sÁvÀA¨Áæ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÀ®Äè £ÉÆë£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆë£À ¨ÁzÉà vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà gÀhÄgÁ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-18/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ; 75 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÉƼÀÆîgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è£À zsÀƼÀ¥Áà JA§ÄªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÉ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 65 eÁ: UÁtÂUÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀaãÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39-JZÀ-7220 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀaãÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¸ÀAUÉÆüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀªÀÄ ºÀ§â EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr¸ÀĪÀ ªÀĹâ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄúÀ§Æ§ ¥ÀmÉî EªÀjUÉ ªÀÄPÀ§Æ¯ï vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî FvÀ£ÀÄ ¦ÃgïUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄÄV¹¢ÝAiÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄPÀ§Æ¯ï FvÀ¤UÉ £À£Àß CtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £À¢ÃªÀÄ vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ JPÁâ® E§âgÀÆ ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JPÀ¨Á® FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 324. 504. eÉÆvÉ 34., L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À ¸Á KgÀAqÀV vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ gÀ£ÀߪÀįÉè EªÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw EªÀ½UÉ DUÁUÀ «£ÁPÁgÀt ¨ÉêAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ EzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ KgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 323, 325, 448, 497, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/10/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. d«Äïï vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄfèï vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ vÁ: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ alÖZÁnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀÆQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ±ÁjAiÀÄvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj £À£Àß «gÀÄzÀÝ ±ÀjAiÀÄvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ ªÁ¥Á¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.