December 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨sÁ°Ì r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ M§â CgÉ ºÀÄZÀÑ CAzÁd ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀUÀ EvÀ£ÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/12/2010 gÀAzÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ¨sÁ°Ì JzÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ªÁZÀÀªÀiÁå£À, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZË¢æ ¨É¼ÀPÉÆÃt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¦ðvÁ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð E§âgÀÆ £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-39/2239 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgï EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ d£ÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄazÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀ±Él¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA-9 £ÀÄß zÁn EZÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA J¦-13/8530 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ EªÀjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¤°è¸ÀzÉ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃqÉAiÀĪÉgÀUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃqÉAiÀĪÉgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁqÀÄ vÉîAUï ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ ºÉ½zÉݣɪÀÄzÀgÉ ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆîPÀgï ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ¸Á: RvÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ºÁPÀÄw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2010 PÀ®A 419, 420, 465, 467, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Á±Á«ÄAiÀÄå vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ¸Á: °AiÀiÁ¨ÁzÀ, 2] ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¥Ánî ¸Á: PɺÀZï© PÁ¯ÉÆä, 3] ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: UÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: ©Ãj, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 67/J £ÉÃzÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ eÁ«ÄãÀ 2,05,000 gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉ ¸ÀzÀj eÁ«ÄãÀ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀªÀnÖ (©) ªÁrAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ: ©Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ gÀhÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ §ÄzsÀÝ vÀAzÉ ¨sÀªÀiÁðf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ zÀ°vÀ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.