December 11, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-12-2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄUÀzÀƪÀÄ ªÀÄ»AiÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀjªÀĸÁ§ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 2004 £Éà ¸Á°£À°è ©ÃzÀgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ¥Áèl £ÀA ¸ÉÊeï £ÀA-2 gÀ ¸É®rqÀ £ÀA. 535-05-06 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj°èzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ CºÀäzÀ ªÉÆAiÀÄzÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀjªÀĸÁ§ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, 2) C°A @ ªÀ°AiÉƢݣï vÀAzÉ JA.r d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw ¸Àȶֹ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹ £À£Àß vÁ¬Ä EªÀ¼É CAvÀ ¸ÀƼÀÄî ºÉý ¸ÀzÀj ¥Áèl£ÀÄß gÉf¸ÀÖgÀ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¯Ą́Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĤî ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÁVzÀÝjAzÀ «±À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 78(6) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀÄqÀÄV ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ QæPÉmï ¥ÀAzÁåªÀ½ DlPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt PÀnÖ £À¹Ã©£À eÉÆeÁl £ÀqɬĸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ DlPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÀaÑzÀ ºÀt 55,750=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 37,300=00 gÀÆ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: gÀAUÀgÉÃd UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À aPÀÌ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-8351 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ §AqÉgÁªÀÄ CA§ÆgÉ ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®vÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀªÀÄoÁuÉ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ®vÁ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®¨sÁUÀzÀ »A§¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ºÀ¼ÀzÉ ¸Á: £ÀA¢ £ÁUÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: £ÀA¢ £ÁUÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-5853 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £ÀA¢£ÁUÀÆgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ eÉÆgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀvÉÆÛn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©½¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ §®PÁ® ªÀÄArUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.