December 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-12-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀ¤ÃvÁ@ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ «ÃgÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: GqÀ¨Á¼À, ¸ÀzÀå: PÁqÀªÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÉòPÀ¯Á ¸Á: ªÀÄzÀPÀ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ GqÀ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¸Á® DVzÀÝjAzÀ fªÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è alUÀÄ¥Áà ²ªÁgÀzÀ zsÀvÀÛ¥Áà ¥ÀzÁä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ªÀÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â®UÉgÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-2895 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Àà ¢AzÀ ªÀ¼ÀTArUÉ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà ªÀ¼ÀTAr gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwgÀÛ gÉÆr£À §¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦AlÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ GzÀVÃgÀzÀ°è eÉ.¹.¦ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀiÁ£É ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À EvÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/r.E-0668 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ UÁèöåªÀÄgÀ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É GzÀVÃgÀ - ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀvÉÆÛÃn vÀ¦à ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JqÀªÀÄUÀίÁV gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 344/2010 PÀ®A 465, 468, 471, 420, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ PÁPÁ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ºÁUÀÆ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀPÉÌ CªÀgÀ fêÀ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 2 KPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ ¸ÀªÉð £ÀA 17 5 KPÀgÉ ¸ÀªÉð £ÀA 124 4 KPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ¹éZÉÒ¬ÄAzÀ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀ£Àß PÁPÁ ¸ÀvÁÛUÀ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ, C¤vÁ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî ¸Á: PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® £À£ÀUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr PÁQ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÉ¸Àj¤AzÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²Ã¯ÁzÉë EªÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA 104 [©] £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ¨Á« E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÄÝ CzÀÄ vÀ£Àß ºÉjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¤vÁ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 8/12/10 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ gÀÄPÉÆä¢Ý£À fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 228/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¨ÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁ, ¸ÀzÀå: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É JzÀgÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆò ¸Á: eÉÆò ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ £É®PÉÌ PÁ°¤AzÀ §® UÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 324, 323, 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ TÃdgÀ C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CdgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ G: £ÀªÀgÀAUÀ xÉÃlgï PÉ®¸À, ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä xÉlgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ C¯Éèà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «ÄÃgÀ DjÃ¥sï C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CPÀâgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¯ÉèÃPÉ ¤°è¹¢Ýj CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ¸ÁÛ ªÀÄÄ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ «ÄÃgÀ CªÀÄÓzÀC° EvÀ£ÀÄ K AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄà «ÄÃgÀ DjÃ¥sï£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ §UÀ°£À°è, JqÀUÀqÉ vÀ¯É ¨sÁUÀPÉÌ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ºÁUÀÄ CµÀÖgÀ°è §AzÀ «ÄÃgÀ CªÀÄÓzÀ C°UÉ vÀÄgÉhÄvÉÆà Dd RvÀªÀiï PÀgÀPÉ bÉÆÃqÀvÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ CªÀ£À£À£ÀÄß PÀÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ JqÀ PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄïÉAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CzÉ®è Pɽ £ÉÆr Nr §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÄÃgÀ DªÉÃd C° EªÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä CAvÁ §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 324, 323, 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÀ DjÃ¥sï C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CPÀâgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹.JA.¹. PÉ®¸ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ TÃdgÀ C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CdgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ «ÄÃgÀ CªÀÄÓzÀ C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CdgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¨ÉèÃqï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «ÄÃgÀ C¯ÁÛ¥sÀC° vÀAzÉ «ÄÃgÀ CxÀgÀ C° £ÀªÀgÀAUÀ ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ bÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.