December 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-0448 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 350/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà £ÁUÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆqÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨sÁ¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ qÉÆÃPÉæ ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj PÉñÀªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄ ¤£Éß ¤£ÀÄ £À£Àß ºÉArwUÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊ¢¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉñÀªÀ£ÀÄ ¤Ã ¨ÉÃgÉ PÉüÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É EªÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À CAvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj PÉñÀªÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÉüÀ°PÉÌ §A¢¢AiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £À£Àß §® vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 171 (J¥sï) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÀįï¸ÀÆgÀPÀgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀgÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀzÀå: Gd¼ÀA§ JjAiÀiÁ ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸Àgï EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå Gd¼ÀA§ JjAiÀiÁ ¸ÉÃPÀÖgÀ D¦ü¸Àgï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ Gd¼ÀA§ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É f¥À £ÀA JªÀiï.JZï-25/J-3174 £ÉÃzÀ£ÀÄß §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è 180 JAJ¯ï G¼Àî MlÄÖ 170 «¶Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.QÃ. 6500=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324, 504, 506, 307 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÉëģÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÆ ¯ÁpUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀjUÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÆ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.