December 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-12-2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2010, PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀ¥À±Áå¼É ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ¨ËgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2010, 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/12/10 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ¸Á: rVÎ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA. JªÀiï.JZï-24 f-886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁr mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃvÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ¥ÀmÉî ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃgÀA© vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆé£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð UÀ½AzÀ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÄ QrªÉÄ DUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 1100 UÀAmÉUÀqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2010, PÀ®A 306 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ °AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ DgÉÆæ D¢Ã±À@ªÀÄÄUÉð¥Áà vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî(¸Áé«Ä) ¸Á:¨ÉîÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÉAl¸ÀÜ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DzÁUÀ F ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬Ä vÀAzÉ ºÉýzÀÄÝ F £ÉAl¸ÀÜ£À DVgÀĪÀÅ¢¯Áè FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ D¢Ã±À@ªÀÄÄUÉð¥Áà ¥Ánî(¸Áé«Ä) FvÀ£ÀÄ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV DPÉUÉ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ §½PÀ DgÉÆæ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄ ¸Á¬Ä CAvÀ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 09/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¨Á§Ä ªÀĸÀ£ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁ@¹AUÀÄ EªÀ½UÉ D¢Ã±À@ªÀÄÄUÉð¥Áà ¥Ánî(¸Áé«Ä) FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÆîvÉÛÃ£É CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 08/12/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï zÉñÉmÉÖ ªÀAiÀÄ;33 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ [©] UÉ ªÀÄvÉÛ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÀlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ;75 ªÀµÀð eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ±ÉA¨É½î vÁ; OgÁzÀ [©] f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 9/12/2010 gÀAzÀÄ 1750 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà eÉÆåò G; NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄ £À¹©Ã£À Dl EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. zÁ½ £ÀqɬĹ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2140=00 gÀÆ 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.600 EªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.