December 17, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 17-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÊUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt EvÀ£À ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀªÀA² PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è ¨sÀªÁ¤ EAf£ÉÃjAUÀ ªÀPÀìð ºÉ¸Àj£À CAUÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19-20/11/2010 gÀ gÁwæ 0230 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉæãÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ 2 UÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÉvÀÄ ±ÀlÖgÀ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 UÉÃgïUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 33/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁA¢ü vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §£Àß½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥À«vÀæ @ ¥Àæ«Ãt ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ (¥sÉææ) ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ zÁQë vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥sÉÃ¦æ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ zÁæQë ªÀiÁ°PÀ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1330 UÀAmÉUÉ Ä ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉAiÀįÉèà ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á : ªÀÄÄQð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁVgÀw vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄQð UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.00/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀªÀzÀ ªÀĺÁdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ±ÀªÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 245/2010 PÀ®A 323. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÁgÀ¥ÉAlgï 2) ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ dªÀiÁ® vÀAzÉ ¨Á§Ä RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzï¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd JzÀÄjUÉ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ SÉʸÀgï vÀAzÉ C§ÄÝ® £À© ¸Á: £É®ªÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 348/2010 PÀ®A 435, 436, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ®£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀgÀÄ PÀµÀÖ ¥ÀlÄÖ 10 KPÀgÉ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁr C®èzÉà ¨ÉÃgÉ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¥Á¯Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ »ÃUÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤zÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É eÁUÀ ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£É ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EqÀĪÀ PÉÆnÖUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ CzÉà PÁ¯ÉÆä DgÉÆæ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¹AzsÉ eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä Nt¬ÄAzÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃVj CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½A§ §AiÀÄÄÝ PÉÆnÖUÉ bÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÁUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C,Q 45,000/- gÀÆ UÀ¼ÀļÀî ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ²æÃ¥Àw ªÀÄgÁp ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæ avÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà ¨ÁeÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À vÉÆÃgÀrUÉ, ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÁågÀ¼À ºÀaÑ G©âzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,eÁw,°AUÁAiÀÄvÀ G/ JA.©.©.J¸ï qÁPÀÖgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ ¥ÀA¥ï ¸ÉÃl£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16-12-10 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà SÁ£À¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÊjAUï PÉ®¸À ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉgɬÄAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀzÀÄ PÉý §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è AiÀiÁgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ PÁt¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ E£ÀÄß 8 d£À J®ègÀÄ ºÀt & E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 2325/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.