December 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :29/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹®PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀjñÁä UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖªÀ CxÀªÁ CzÀgÀ §£Àð® ¸ÉÆàÃlUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ªÉÄʬÄUÉ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ; 22-12-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 28-12-10 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ PÀjñÁä EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«Ä²æà UÀAqÀ ¸Á£ÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: UÉƪÀAr mÁmÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä (JªÀÄ.J¸À) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á eɸÁÌA PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G: ¸ÀA:JªÀÄ.ºÉZï-12/rE-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉïÉé ¥ÉƯï PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 gÀÆ. «zÀÄåvï PÀA§ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ±ÀªÀÄð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÁA¨Éî 2] ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ PÁA¨Éî E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʧģÀ©Ã UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ¥Á±ÁSÁ£À ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊeÁzÀ©Ã UÀAqÀ C¤Ã¸ÀSÁ£À EªÀ¼ÀÄ PÀ¸À UÀÆr¹ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ,D¥sÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ[©] EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀaÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¦gÁf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®A¨Át ¸Á; «ÄgÀR® xÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀR® EvÀ£À DmÉÆà mÁæ° £ÀA.JªÀiï.ºÉZï.13/Dgï.6783 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ.C¥sÀ¸Àgï ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ eÉʧģÀ© UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ [©] EªÀgÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÀ¸À ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J.39/4566 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ aAZÉÆýî PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ qÁ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀĽUÉUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr CAzÁdÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÁgÀt CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀIJïÁ¥ÀÆgÀ [J¦] ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ZÁ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.