December 14, 2010

BIDAR DISRTICT DAILY CRIME UPDATE : 14/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-12-2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ, ¸ÀzÀå: PɺÉZÀ© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-389/ºÉZï-5882 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA±À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1710 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀıÀ¥Á® vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß eÉÆgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12,13-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÃ®Æ ªÀ®Ø ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ MlÄÖ 54 ºÉƸÀ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q 85000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r AiÀÄÆ£ÀƸï vÀAzÉ JªÀÄ.r ¥sÀ¹AiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeïzÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ ¹AzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/©-9035 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É J¯ï.L.¹. PÉî¸À PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ªÀiÁ®UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°ÖAiÀiÁV DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ±ÁºÁeÁ¤ OgÁzÀ eÉʨsÀªÁ¤ PÁ¯ÉÆä (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2010 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀÄgÀ ¸Á: JPÀAl¥ÀÆgÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ @ ®AiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EPÉUÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¸ÉÆÃPÀ @ ¯ÁAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀPÀ̪À¼À¯Áè ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÀàUÉ E¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/201, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁªÉÃðPÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: §£Áß½î ºÁUÀÄ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà, ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: §£Àß½î. §£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå EzÀÝ eÁUÀzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2010, PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ªÀĹ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ ªÀAiÀÄ- 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀuÉñÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ C¥ÀjavÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉ®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ CgÉà ªÀiÁPÉ ¯ËªÀqÉ ¸Á¯É ZÀºÁ zÉà QvÀ£Á zÉÃgÀ ºÀƪÁ CAvÁ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ºÁPÀĪÀ ZÀÄ¥ÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨ÉÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉƧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DvÁägÁªÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¸ÀįÁÛ£À QtV vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä gÁ.ºÉ. 09 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-05, J£ï.¹.-9641 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 .JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄgÀSÁ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ:45, eÁw: ¹RÍ, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ M§â AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀÆædgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2010, PÀ®A 279, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ¼ÀÄd, ¥Áèl £ÀA 9-76/3 OgÀAUÁ¨ÁzÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ UÉÆÃqÀì ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-20, Jn-8233 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÁgÀÆ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dªÀ½. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9416 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀįÉè¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UËgÉ ¸Á: ¨ÉÆÃAw EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀĄ̈Á¬ÄAiÉÆÃA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ 26/E-8165 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ºÀįÉè¥Áà ºÁUÀÆ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀįÉè¥Áà EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä EªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìAiÀÄ ¸À®ÄªÁV zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉ ºÀįɥÀà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉߥÁà qɪÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁ; ºÀlPÀgÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¨ÉÆÃAw EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1592 ºÁUÀÄ ¸ÁzÀPÀ C° ¹¦¹ 1538 d£ÀªÁqÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV, gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆÃAqÀÄ oÁuÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ¯Á®¨ÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «µÀÄÚ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¹AzÉ ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄAzÀæ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J.38/4435 £ÉzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éêÀ ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1592 EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §® Q«AiÀÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀ §ÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÁzÀPÀ C° ¹¦¹-1538 d£ÀªÁqÀ oÁuÉ EªÀjUÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀÄaÑzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.