December 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-12-2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2010, PÀ®A PÀ®A 279. 337. 338. L¦¹ eÉÆvÉ 187 L ,JªÀiï,« JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 30/11/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ RÄ§Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ®A¨Át ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ AiÀÄ®è¥Áà ªÀÄƪÀgÀÄ JwÛ£À ¨sÀArAiÀÄ°è PÀÄ°vÀÄPÉÆÃAqÀÄ §UÀzÀ® vÁAqÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÄÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À ¨sÀArUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ E§âjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀzÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁ: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á:vÉ®UÁAªÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ C«£Á±À vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð ¸Á: vÉ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¨ÉAQ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÝ §mÉÖ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À §®UÉÊ CAUÉÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30-11-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2010, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
30/11/2010-01/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÀUÁðzÀ PÀ©âtzÀ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ Q° vÉgÀAiÀÄ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ºÁUÉAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ²AzÉ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á PÁ±ÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JAJZÀ-12/DgÀJ-3554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ£À JA¨ÁvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2010, PÀ®A 324. 504. eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2010 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀQÛªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉî¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ¯Á® ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ¯Á® E§âgÀÄ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É F PÀqɬÄAzÀ KPÉ ºÉÆUÀÄw¢ÝAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢j CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010, PÀ®A 143. 147. 148. 323. 324. 326. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃd«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉArÛ ¥Á±Á©Ã M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ @ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¹PÀ£À¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÀ¦üÃd«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯Áj ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ NqÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ CªÁZÀå ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ ¥Á±Á© EªÀjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥Á±Á© AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ §²ÃgÀ«ÄAiÀiÁå PÀÆr £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀjUÉ w½¹ ¸ÀzÀj zÀvÀÄÛ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 01-12-10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è vÀ¯Áégï, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 1) zÀvÀÄÛ @ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ 2) ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ 3) ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà 4) ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ 5) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Áà 6) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 7) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà 8) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ 9) ²æäªÁ¸À gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ 10) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà 11) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ F±À¥Áà 12) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ K£ï ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÁPÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÉÊ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ jAiÀiÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ C°ÃªÀÄ«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2010, PÀ®A 143. 147. 148. 324. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2010 gÀAzÀÄ 0905 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁlzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¯Éèà ¤AvÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀVEªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 2) C§ÄÝ® ºÀ¦üÃeï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 3) ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É 4) ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 5) ªÀĺÀäzÀ §²ÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 6) d°Ã¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÉÆÃd£ï 7) ªÀĺÀäzÀ CTïï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 8) ªÀĺÀäzÀ £Á¹Ãgï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgï «ÄAiÀiÁå C°AiÀiÁ¨ÁzÀ 9) ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 10) ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 11) ªÀĺÀäzÀ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ 12) jAiÀiÁeï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå 13) ±À©âÃgÀ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå 14) C°ÃA vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¦üÃeï EvÀ£À ºÉArÛ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÁÝ¼É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.