December 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 28-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¤ì vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ
EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÀ¥ÀÄà lƧzÀ°è ¹A¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀPÀlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹Ãn ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁUÀgÀ ¸À«ð¹ ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ ¦ügÁ¸ÀvÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ R°Ã® ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á¯É vÀĪÀÄä ¥ÀºÀ¯É QgÁ¬Ä¸É gÀºÉ¸ÉÆ WÀgÀPÀÆ £À» D£Á DAiÉÄvÀÆ vÉgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉÃvÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀPÀ½AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À CtÚ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ©üêÀıÁå EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ 2100=00 gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ DgÉÆæUÉ 2100=00 gÀÆ PÉÆlÖ£ÀÄ DzÀgÀÆ CºÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÉÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¤uÉð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ F »AzÉ ZÀºÁ PÀÄrzÀ ºÀt 2285=00 gÀÆ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢® èE£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉýzÀgÉ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Á® gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï 6 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ CAdªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ J ¨sÁqÁå £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÆ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁeï EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É DvÀ¤UÉ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀªÀÄä E£ÀÆß ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝ£É DvÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä FgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.