December 16, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 16-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-12-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹¢ÝPÀ vÀAzÉ C§Ý®¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨ÁgÉVqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ zÉÆqÀØ¥Àà ªÉÄÊ£ÉÆâ£ï vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ «ÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EvÀ£ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 25/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-12-10 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆãÀßPÉÃj vÁAqÀ EªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ºÀjZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ. ¥sɦüæ. ©.¦ ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Áó±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¹zÀÄÝ, aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 15/12/10 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.