December 13, 2010

BIDAR DISTRICE DAILY CRIME UPDATE : 13-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-12-2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 12-12-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð G: 9£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð eÁ: J¸ï.¹ ºÀjd£À ¸Á: PÀÄgÀªÀiÁgÀ¥À½î (JªÀiï.ºÉZï.) ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÉ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ gÀAfvÀ EvÀ£ÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ £ÉÆÃr §gÉÆÃt CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÀAfvÀ EªÀgÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢ NtÂAiÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ eÁeÁð ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EªÀjUÉ J®èjUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV FeÁqÀ®Ä §gÀÄw¯Áè J®ègÀÆ CªÁUÀ DªÁUÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉ FeÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉgÉAiÀÄ zÀrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ J®ègÀÆ FeÁqÀ®Ä ¸Àé®à M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ C°è vÉUÀÄÎ §AzÀÄ gÀ« M¼ÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV gÁºÀÄ® ºÉÆÃzÀ£ÀÄ gÁºÀÄ®¤UÉ »rAiÀÄ®Ä gÀAfvÀ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ aÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfvÀ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À PÉÊ eÁjvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÆzÀ®Ä »ÃrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è gÀ« EvÀ£ÀÄ ¸Àé®à FeÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆV C°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ J®ègÀÆ M§âgÀ£ÀÄß M§âgÀÄ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ d£À ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-12-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÀA¢PÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: vÉ®AUÀ (FqÀUÁgÀ) G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzÀå §£Àß½î UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ÃvÁ UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ vÉ®AU ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: FqÀUÁgÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß C¤vÁ UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CxÀªÁ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±ÀªÀiÁqÀ®Ä CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä vÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀjd£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà PÀÄAzÀ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 7-12-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ZÀ½UÁ®zÀ°è Hj ºÀaÑ PÁ¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ HjAiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQÃvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-12-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀªÀiÁð, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ J¸ï.¹ ªÀiÁ¢Uï, 2) ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±Á°ªÁ£À EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-12-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÉÃAUÀn ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æà UÀuÉñÀ £Émï PÉ¥sÉ CAUÀr ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁPÉÃvÀ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd «zsÁåyð ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß JgÀqÀÄ d£ÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½AzÀ CAUÀrAiÀÄ PËAlgÀ, PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁ¤ÃlgÀ, ¥sÉæêÀÄ UÁè¸À, MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ ºÁ¤ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉòæà UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PàtÂð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆÃgÀªÀ ¸Á °A¨Á¼À(PÉ) (JªÀiï.J¸ï.) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁgÁµÀ×ç gÁdåzÀ °A¨Á¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð JA§ÄªÀzÉÆÃA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ, CvÉÛAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ 1] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð 2] ¨sÁªÀiÁ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸Á °A¨Á¼À(PÉ) vÁ GªÀÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 11/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÁåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉÀ-§qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ :12/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ zÉëAzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý, ¸ÀzÀå a¢æ EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2488 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ, ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-17/eÉ-7544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (r¥sÉQÖªï £ÀA§gï ¥ÉèÃmï) £ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ M¼ÀV¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À qÀ©âUÉ, ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/eÉ-2895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà¢AzÀ ªÀ¼ÀTArUÉ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀ¼ÀTAr gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwgÀÛ gÉÆr£À §¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 143, 147, 498(J), 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀð ¸ÀÄRªÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀ AzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: ¨ÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ zsÀ£ÀÄßgÁ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÁà E£ÉÆêÁ £ÀA PÉ.J 38 JªÀiï 1501 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®¬ÄPÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.