December 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 24-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-12-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ ªÀÄj¨Á U˽ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁAUÀ ¸Á: °A§ÄgÁ ªÀÄzÀ£ÀÆgï ªÀÄAqÀ¯ï f: ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£ÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ AiÀÄ°è ¯Éçgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ©â£À §ArAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆUÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉë¨Á UÀAqÀ PÉÆAr¨Á U˽ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁAUÀ ¸Á: °A§ÄgÁ ªÀÄzÀ£ÀÆgï ªÀÄAqÀ¯ï f ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/12/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ªÀÄAzÁQ¤ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÀUÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð. eÁ: ºÀjd£À G: «zÁåy𤠸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ¼À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ- 39/3614 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23-12-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C®ÄègÁ UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÀ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: C®ÄègÁ JAzÀÄ w½¹ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 60 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ï CA.Q 2400/- d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 323, 324, 363, 365, 368, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/12/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ±ÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð G: UÁæA.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ ¥ÀÄeÁj ¸Á PÉƼÁgÀ(PÉ) vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/G-2144 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀªÀÄoÁt ªÀiÁUÀðzÀ°è EgÀĪÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ©½ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°èAiÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ gÁd±ÉÃRgï EªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤®è¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ zÀÄrØ£À C«ÄõÀ MrØgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÆRPÉÌ SÁgÀ J¸ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÀA¨sÀÄ ¸Á PÉƼÁgÀ (PÉ) EªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.