December 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 22-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2010

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 234/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÁj ªÀAiÀÄ: 59 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀjPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20-21/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆlgÀUÉ eÉÆÃqÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÁÖ¸ÀgÀ ¨ÉÆqÀð PÀ£ÉPÀë£ï PÀmï ªÀiÁr, ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqÀð£À C.Q. 20000/-gÀÆ zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 235/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 16-17/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¹Ã¨É(eÁ¥À¼À) ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖzÀ 1) JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 20,000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ºÉÆÃj C.Q. 5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀÆ¥ÁªÀw vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 107/1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁV 1840 aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀAiÀÄAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 196/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåªÀÄuÁ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áàà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉà ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀArvÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ -39-eÉ 3163 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ G¥ÁàgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-eÉ 3163 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A§¼ÀV ²ÃªÁgÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀºÉÆâgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 236/2010 PÀ®A 504, 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DjÃ¥sÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁè¸À PÀnÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á : ©Ã®£ï ¥ÀªÀð±À PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqï UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå : PÁaUÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¥ÁÛ ªÀ¸ÀÆ° JAzÀÄ ºÀt PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 237/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JªÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-E-3996 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Ànð£À°èzÀÝ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä §®ªÀAvÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÄ ºÁUÀÆ jªÁ¯Áégï CAvÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.