December 21, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-12-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2010, PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, Q±À£À ¨ÁUÀ DgÀ.n.M PÀbÉÃj »AzÀUÀqÉ ªÉĺÀA¢ ¥ÀlßA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä EArPÉÃlgÀ ºÁQ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr zsÁ§zÀ PÉqÀUÉ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ²ªÁf ¹ÃgÀ¹l 24 ªÀµÀð, G:PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-23, E-3044 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; gÁAiÀÄUÀqÀ £ÀUÀgÀ CA¨Éà eÉÆÃUÁ¬Ä f¯Áè ©üÃqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2010, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/12/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀvÀqÀ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HmÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DgÉƦ ªÀĺÉçħ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹¸Á§ E£ÀÆß 1 ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÉÄä¢AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2010, PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçħ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉƦ £ÀvÀqÀ¸Á§ vÀAzÉ WÁ¹¸Á§ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÉÄä¢AzÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉâPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.