December 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w zÀE£ÁAPÀ: 25-12-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ §¸Àét¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð: eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉèÁ£À EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EªÀ½UÉ gÁwæ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ªÀÄ®VzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¢Ã¥À¢AzÀ ¨ÉAQ ºÁ¹UÉ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C½AiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÊUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ E§âjUÀÆ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á°PÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2010 PÀ®A 51, 63, 65 PÁ¦ gÉÊmï DåPïÖ 1957 & 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä , zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ, ¸ÁÖgÀ qÉ£ï «ÄrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£Àí vÀ£ï zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV CAUÀrUÉ ºÉÆÃV, n.« ZÁ®Ä ªÀiÁr zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀð ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß «Që¸À®Ä CzÀgÀ°è ¸ÁÖgÀ qÉ£ï «ÄrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸ï ¥ÉæöÊ. °Ã. £ÉÃzÀgÀ ¸ÁÖgÀ n« ZÁ£À¯ï, ¸ÁÖgÀ ªÉÆë¸À, ¸ÁÖgÀ ¥Àè¸ï, ¸ÁÖgÀ ªÀ®Ø, ¸ÁÖgÀ £ÀÆå¸ï, ¸ÁÖgÀ UÉÆîØ, ¸ÁÖgÀ GvÀìªÀ, ¸ÁÖgÀ ªÀ£ï mÉʪÀiï, dƪÀiï, JA.f.JA., ¸ÁÖgÀ d¯Áì, ¸ÁÖgÀ D£ÀAzÀ, ¥sÁPÀì PÉʪÀiï J¥sï JPÀì ¨Éé, n« £ÉõÀ£ï¯ï eÁUÀæ¦ü ªÉʯïØ, £ÁåµÀ£À¯ï fÃAiÉÆÃUÁæ¦ü CqÀªÉÃAZÀgï, £ÁåµÀ£À¯ï fAiÉÆÃUÁæ¦Pï ªÀÄÆåfPï ªÀÄvÀÄÛ J£ï.f.¹.ºÉZï.r ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀÝ CAUÀr¬ÄAzÀ zÀÄUÁð ¹n PÉç® £ÉlªÀPÀð¢AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉƤ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.rAiÀÄ°è awæPÀgÀt ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj ¹.rAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ºÁUÀÆ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ 29-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀðzÀ°è, ¸ÁÖgÀ qÉÃ£ï «ÄÃrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸À PÀA¥À¤¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¸ÀgÀ ªÀiÁr PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠰AiÀiÁRvÀC° vÀAzÉ £ÀdgÀ C° ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆÃAqÁ C¥ÁlðªÉÄÃAl 4 £Éà ªÀĺÀr gÉÆA. £ÀA. 18 ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀ ¨ÉÊPÀįÁ ¨ÁA¨É - 400008 EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉ®ªÀÅ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÄ£Àí vÀ£Àß zÀÄUÁð ¹n PÉç¯ï £ÉlªÀPÀðzÀ°è ¸ÁÖgÀ qÉÃ£ï «ÄÃrAiÀiÁ ¸À«ð¸É¸À PÀA¥À¤ ZÁ£À®UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĪÀÄw (¯ÉʸÀ£Àì) ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr PÀrªÉÄzÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ©vÀÛj¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀÆUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀªÀr UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ªÀiÁåQë PÁå§ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÁ§PÉ ¸Á: ZÀªÀr ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁåQë PÁå§ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 4 ¢ªÀ¸ÀzÀÀ ¨ÁQ EzÀÝ 600=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÀÄ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É ¤ÃªÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è §®UÀqÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁzsÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EPÉAiÀÄ 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÁ£Áf PÀAzÀUÀÄ¼É ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ PËlÄA©PÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À 10 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/12/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÁègÉrØ @ ¦AlÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀqÀتÀÄÄUÉð ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5094 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/124 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ÃªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¨sÀÆAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á® ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ MgɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁWÀPÉÌ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ D£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §UÀzÀÆj EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà, 2) ¸Á«vÁæ vÀAzÉ D£ÀazÀ, 3) ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ CdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á: §UÀzÀÆj vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ ¤ªÀÄä vÀAzÉ £ÀªÉÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¤ªÀÄäUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á, ±ÉÆèsÁªÀw, EªÀjUÉ UÀrUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.