December 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-12-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/12/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄvÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ// 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉƸÀ ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA 8-10-117 UÁAiÀÄvÉÆAqÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 38/4932 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÁgÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ rQÌ ¥Àr¹ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹ PÁj¤AzÀ 4 d£À ºÉÆgÀ§AzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖ vÀªÉÆäA¢UÉ PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À°è 4 d£À PÀĽvÀÄ PÁgÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄvÁÛr ¸ÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ, CPÀ̼ÁzÀ gÀÆ¥Á CfÓ gÀvÀߪÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ PÀ¯ÁªÀw EªÀgÀ §AUÁgÀzÀ 71 vÉÆ¯É MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ 6000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 15,23,400/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ PÁgÀ Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï ¥Á¹AUÀ £ÀA 2697 CxÀªÁ 2647 EgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14-12-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: JgÀPÀ¥À½î (J¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨ÉÆÃZÀgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: D®ÆgÀ(©) FPÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉÆâޣï vÀAzÉ UÀįÁ¨sÀ¸Á¨ï ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ £ÀfÃgÀ©üà UÀAqÀ UÀįÁ¨sÀ¸Á¨ï ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀ®Ä, £ÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ: 11/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæà 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ©Ãr ©VAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀiÁqÀzÀ°è ºÀaÑzÀ ¢Ã¥ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉƼÀÄî®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §mÉÖUÉ GjºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁ¼À®Ä ªÀiÁrzÀ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 13/12/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 229/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/12/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Ánî ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G: §¸À ZÁ®PÀ £ÀA 660 ¸Á: ºÀ®¹ (J¯ï) ¸ÀzÀå : PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À r¥ÉÆ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-330 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀ¼ÀAr UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀiÁUÀðªÁV ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¹ì£À ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝ DgÉÆæ ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ JA§ ºÀÄqÀUÀ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁV°£À°è ¤®è¨ÉÃrj M¼ÀUÉ ¨Á CAzÁUÀ DvÀ M¼ÀUÉ §gÀ°®è CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ §¹ì£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ PÉÊ ElÄÖ ¤AvÁUÀ MªÉÄä¯É DvÀ §¹ì£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 0810 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁV®°è ¤AvÀ ºÀÄqÀUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ