July 17, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-07-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 337 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÁgï, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£À ºÉÆ®ªÀÅ d£ÀªÁqÁ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 38 gÀ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.© PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀÄgÀ©ü PÉç¯ï ªÉÊj£À KeÉAmï£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: AiÀÄgÀ£Àß½î EvÀ£À PÀqÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÊgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÉç¯ï ªÉÊgÀUÉ EzÀÝ fAiÀiÁ ªÉÊgÀ PÉ.E.© PÀgÉAmï ªÉÊgÀUÉ ºÀwÛ PÀrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj fAiÀiÁ ªÉÊgï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĤïï EvÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ vÁV PÀgÉAmï ºÀwÛ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÉ§âj½UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀÄgÀ©ü PÉç¯ï ªÉÊgï KeÉAl£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAvÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉç¯ï ªÉÊgï ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÀ PÁgÀt F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzsÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀIJ®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ M¯ÉUÉ ºÁPÀ®Ä PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzsÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwÛ dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨sÉÆÃrªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä eÁUɬÄAzÀ ¤Ã£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ §®QëAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄïÉ, JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.