July 3, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03-07-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-07-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà ªÁqÉ, ªÀaiÀÄ 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, CmÉÆÃjPÁë qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå CªÀįÁ¥ÀägÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/3322 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ qÁ: J.J¸ï. ¥Ánî D¸ÀàvÉæ, ºÀwÛgÀ qÁ: ¤A§ÆgÉ D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ38ºÉZï1243 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÁfÃzÀ ¸Á: §UÀzÀ®. EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è ºÉqÀ ¥sÉÆãÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, §® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02-07-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À PÉç¯ï ªÉÊgÀ CAzÁdÄ 200 «ÄÃlgï C.Q 12,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀĤî UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw  E¼ÀUÁgÀ G: «zsÁåyð ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ zÉÆqÀتÀää EªÀgÀÄ MAzÉ PÀqÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ £ÁUÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ ªÁgÀzÀ »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä, vÀAV J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÁdÄð£À vÀAzÉ D£ÀAzÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw         E¼ÀUÁgÀ G: «zsÁåyð ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ JgÀqÀÄ eÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀÄwÛVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: G: ªÁå¥ÁgÀÀ, ¸Á: °ÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À mÉA¥À®PÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï £ÀA. KA-38/J-4464 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹.J¸À. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQðAUÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï £ÀA. KA-38/J-4464 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2012 PÀ®A 337, 338 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆãÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ  EvÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄß  vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ DmÉÆà ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊAiÀÄ gÀnÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¤ßvÀgÀjUÀÆ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 279, 304 (J)  L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 03/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®à¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á : aPÀÌ®ZÀAzÁ vÁ : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : aPÀÌ®ZÀAzÁ FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ fÃ¥À £ÀA : PÉJ-39-JA-996 £ÉÃzÀgÀ°è §® §¢UÉ £ÀqÀÄ«£À ¹Ãl ªÉÄÃ¯É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA : PÉJ-38/J¥sÀ-464 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ dUÀ£ÁxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/2012 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áéw EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁ«zÀ@zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ºÉÆøÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.