July 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-07-2012

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ E¸ÀgÀvÀ SÁ£ÀªÀÄ UÀAqÀ ºÀ©Ã§ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-2-175 UÀįÁÓgÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀ©Ã§ ¥ÀmÉïï EvÀ£ÉÆA¢UÉ d»gÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðd ºÀwÛgÀ E½zÀÄ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁvÀ£Ár PÀĽvÁUÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðd M¼ÀUÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ EzÉ £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉý CzÉà DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀªÁ£ï ZËPï ºÀwÛgÀ E½¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥À¸Àð£À°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°ènÖzÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè, 1) MAzÀÄ GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ¸ÀgÀ §AUÁgÀzÀÄ, 2) JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀÄ §AUÁgÀzÀÄ, 3) JgÀqÀÄ ªÀÄÆV£À yAPïì §AUÁgÀzÀÄ MlÄÖ 4 vÉÆ¯É 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q. 1,10,000=00 gÀÆ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2012 gÀAzÀÄ EAVèõÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¤ªÀÄð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ZË¢æ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: vÉ®AUÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÀ (PÉ) ªÁr EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä zsÀ£ÀÆßgÀ(PÉ) ªÁr ²ªÁgÀzÀ ²æà gÀÄ¥ÉñÀ ¥Àæ¸ÁzÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ZË¢æ, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (PÉ) ªÁr EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ MAzÀÄ SÁ¸ÀV mÁæPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/3034 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ £ÉÃV®Ä ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ EzÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆî«zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆîzÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁÝgÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ E°è ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉüÀÄ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆä¤AzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ vÀPÀëtªÉà DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆî £ÀªÀÄUÉ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ ¤£Àß zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¤ªÀÄä ºÉÆî Rjâ ªÀiÁr £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É FUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆî PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî ©lÄÖPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè PÉÆ¯É ªÀiÁr ©¸ÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãï vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâݣÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß »mÁa ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ mÁmÁ »mÁa EJPÀì 200 J¯ï.¹ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÁªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Á: ²æÃPÁPÀÄ®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »mÁa ªÀIJãÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß »mÁa ªÀIJãÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ£À vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.