July 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-07-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 279, 37, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CAiÀÄħ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £À®UÀÄAqÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 12-2-419 ªÀÄÄgÁzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, PÁé°¸ï ªÁºÀ£À £ÀA J.¦.-16/J.r.-6777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÄgÀ oÁuÁ qÉÆ° ¨Áf zÀÄ®ªÁ ©ºÁgÀ gÁdå EªÀj§âgÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ gÀįÁgÀ zÀÄgÀ¹ÛUÉÆøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0840 UÀAmÉUÉ §gÀĪÁUÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ ¨ÁqÀðgÀ zÁn §AUÀÆgÀ EZÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸À«Äãgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §§° VqÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ  ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÖÃjAUÀ CªÀ£À JzÉUÉ MwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¹¦¹-925 ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ EªÀgÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj UÀÄt £ÀqÀvÉ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ²æêÀÄAvÀgÉrØ EªÀgÀ PÉç® CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĸÀ¯ÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PË£À ºÉÊ gÉ vÀÄ ºÀªÀiÁgÉ UÁAªÀ ªÉÄà PÁå PÀgÀ gÀºÁ ºÉÊ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj, ¸ÀzÀå: CUÀæºÁgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°ègÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¨Éèqï¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ VÃjPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀĺÁzÉë ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉèÃqï¤AzÀ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÁUÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19,20-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«gÁd vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ ZɮĪÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£É gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¹.r 100 £ÀA  ¹J£ïL 1996 C.Q 8000=gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.