July 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-07-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄAiÀÄå ªÁ®PÀmÁÖ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-6554 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¤Ã® ¤gÀÄr EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®¢AzÀ zsÁå£À ªÀÄA¢gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©zÀÄj£À PÀnÖUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ (JtÂ) »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¤ZÀÑtÂPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄîâ¢UÉ w«¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð PÀAzÀÄ UÀnÖzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀÄUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÃrPÀ® PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ £Á°AiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 DA§Æå¯ÉãÀì PÀgɬĹ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ PɪÀÄÄävÁÛ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, D §UÉÎ ¸ÀzÀj ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ PÀgɹzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÀÄä Hj£ÀªÀ£ÀÄ E¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 0820 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ PɪÀÄÄävÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀUÁݼÀPÀgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÁgÀÄgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ gÁZÀ¥Áà RUÉð ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2012 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.