July 14, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-07-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀiÁ¯Áè°AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ£Àäß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀA¥À¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉʯÉéà UÉÃl ºÀwÛgÀ ¹àÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ªÉÄðAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
DgÉÆæ gÁªÀÄgÀvÀ£À@gÀvÀ£À vÀAzÉ CAUÀzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/5604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/07/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è EnÖUÉ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÉAiÀÄ wgÀÄ«£À°è Cw ªÉÃUÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ Qè£ÀgÀ CªÀÄeÁzÀ E§âjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ« vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§Äݯï gÀ»ÃªÀÄ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÁA¨Áæ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ £ÀPÀÄQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÁ¼É ªÀaiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄAUÁgÀªÁr, ¸Á: ¢£À zÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ DmÉÆà jPÁëzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ Z˽ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PànÖgÀĪÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ CªÀgÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÆ CA¨ÁzÁ¸À EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ PÀgɬĹ »rAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ 6 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 5 d£ÀgÀÄ CªÀgÀÄ vÀAzÀ DmÉÆà jÃPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀ ±ÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV NqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉ vÀVΣÀ°è ©¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÁ®Ä ªÀÄƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ±ÁªÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2012 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ£À qÁ|| eÁ§±ÉÃnÖ EªÀgÀ QèäPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è C¥ÀºÁgÀtªÁVzÁݼÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁqgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà , 2] azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà, 3] gÁAiÀÄ¥Áà, 4] CA¨ÉæñÀ ZÁ®PÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÀÄ®§UÁð, EªÀgÉ®ègÀ PÉʪÁqÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä EnÖgÀÄvÁÛgÉ, F ºÀtPÁÌV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ CªÀiÁAiÀÄPÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉà C¥ÀºÀgÀt (QqÁߥÀ) ªÀiÁrgÀĪÀ RavÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«¸Áé«Ä @ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À WÁ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §eÁd ¥Àè¸Àgï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-0559 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ RlPÀ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) §¸ÀªÀ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ¦AræAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2012 PÀ®A 399, 402 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì-OgÁzÀ J¸ï. gÁdå ºÉzÁÝj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ºÀUÀÎ ºÁQ 4 jAzÀ 5 d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ zÀgÉÆÃqÉ PÉÆÃgÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§Uáð, 2) ªÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ±ÉÃPï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÁ EzÁè¬Ä, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà PÀÄvÀÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 4) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà £É®èªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð, 5) gÉêÀt¹zÀÝ @ ¹zÀÄÝ eÁ: PÀÄgÀħ, ¸ÀzÀå: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð EªÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉUÉ §¼À¹zÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ 1 PÀ©ât dA¨É, 1 PÀ©âtzÀ ºÀjvÀªÁzÀ PÀlgÀ, 1 ¥ÉÃlgÀzÀ°è PÀnÖzÀ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr, 1 PÀ©âtzÀ 2 ¦ümï GzÀݪÁzÀ gÁqÀ, 1 £ÉʯÁ£À ºÀUÀÎ CAzÁdÄ 30 ¦ümï GzÀÝ, 1 »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹èAqÀgï ¥sÉÆæà £ÀA: PÉJ-32/EJ-7900 C.Q 30,000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.        

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄÄzÀÄUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀıÀuÁÚ ªÀÄqÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀªÁr EªÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £À¹Ã©£À Dl Dr¹ ªÀÄmÁÌ an §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â DgÉÆæ ¹QÌzÀÄÝ, E£ÉÆçâ DgÉÆæAiÀÄÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.