July 18, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-07-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 19-6-24/1 ²ªÀgÀvÀß ¤ªÁ¸À ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄzÀAiÀÄzÀ°è 41 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ¨É½î 1, 1/2 PÉ.f, ¦æÃqÀÓ, n«, C®ªÀiÁgÀ, «ÄPÀìgÀ, ªÀÄAZÀ, ¨ÁAqÉ EvÀgÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÝgÀÆ CgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð ¥Ánî ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀߣÀÄ £Á£ÀÄ ºÉ½zÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛ£É, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÀàV¢ÃAiÀÄ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀƼÀÄî ZÁr ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉý JgÀqÀÄ ¸À® 2 ®PÀë gÀÆ vÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JA¢zÀÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ K£ÀÄ vÀgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 13-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßA¢ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀw¼À DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÁ¬Ä eÉÆvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ¸À®Ä £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ªÀÄvÀ£ÁqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £Á£ÀÄE E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯É PÉqɸÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæbÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉtÄÚ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¥À¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀgÁt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, gÀÆ¥ÀgÁt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ®è PÀgɬĹgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ¤UÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À CqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¸ÀªÀiÁd¬Ä¹ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Àà ±ÁºÁUÀAd 2) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §®PÀÄwÛUÉ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄäPÀwÛ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgɬĹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwUÉ MwÛ »qÀzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁ®Ä PÉÊUÀ½UÉ PɼÀUÉ ºÁQ vÀĽ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ gÉÆÃd EªÀ½UÀ JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É ±ÁºÁUÀAd ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄ¯É ºÀ¯Éè £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ½UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 143, 323, 504, 506, 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ 1961 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥ÀgÁt UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EPÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÀAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃPÉñÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀÄgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2] ±ÁgÀzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, 3] gÉÆÃdªÉÄÃgÉ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 4] qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 5] ¨Á§ÄgÁªÀ  J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ®Ä DgÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ, ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÆ, PÀ¼ÉzÀ 2 ¢£ÀUÀ½AzÀ F QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ C°èAiÉÄà EgÀÄ JAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2012 PÀ®A 287, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ZÁ®PÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ®QëöäPÁAvÀ UÀÄAqÉgÁªÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÁåQAUï ¥ÀA¥À C£ï ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É C£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C£ï ªÀiÁrzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨Áè¸ÀÖ DV CzÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É Hj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ CzsÀð ¨sÁUÀ¢AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ UÀĽîUÀ¼ÀÆ §A¢gÀÄvÀÛªÉ, PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÊAiÀÄgï mÉAqÀgï, G¸ÀÄPÀÄ, ¤ÃgÀÄ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ¢¯Áè  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉ.PÉ. zÉëAzÁæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 ªÉÆÃUÀ®¥Áà ¸ÁUÀgÀ EªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £ÁUÀÆgÀ (JA) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtPÉÌ ¥Àt PÀnÖ E¹àl dÆdl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JA) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,200/-gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-12 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.L r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1583, 942, 1532 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹ 280 gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PËoÁ (©), vÁ: OgÁzÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 4800/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.