July 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-07-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪Éêf£ÁxÀ  vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wæ¥ÀÆgÁAvÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà wæ¥ÀægÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁB PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ WÀŬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà PÉÆqÀA§® ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ Hj£À ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯Á®zsÀüj-ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À £ÀfªÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ElUÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA J.¦-29/n-8782 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà amÁÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Á®zsÀj PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®gÉÆArUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è PÉJZÀ© PÁ¯ÉƤAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32/n-1604 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/6505 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: amÁÖ (PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.