July 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-07-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ PÀÄAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: PËoÁ(©) EPÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ UÁzÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ±ÀzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁªÀÅ PÀÄAzÀ£Á¨Á¬Ä EªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 14-07-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: PËoÁ(©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2012, 14/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÄR 25 vÉÆÃ¯É C.Q 12,000=00 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® vÉÆçgÉ eÁw: zÀ°vÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀäzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ DdªÀÄ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀ mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁl¨ÉÃPÉÌ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9204 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ §¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVªÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ UÀÄgÀÄ J.J¸À.L. ©ÃzÀgÀ UÁæ«Ät oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀĵÁ qsÉÆÃPÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀıÁå vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà qsÉÆÃPÉ, 2) UÀzÀUÉ¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà amÁÖ, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà qsÉÆÃPÉ, 4) CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀÄtf, 5) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ZÁ¯ÉAzÀæ ¨ËV, 6) §¸À¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1200/- ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/14-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è f¯Áè ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ QèÉÆÃqÀð, ¹¦AiÀÄÄ, ªÀiË¸ï ¦æAlgÀ (¸ÉÃl) AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀA¥ÀÆålj£À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 24,000/- CUÀ§ºÀÄzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Éä£À ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÉÆgÉ ¸ÀAeÉÆÃdPÀgÀÄ f¯Áè ¨Á® ¨sÀªÀ£À ¸À«ÄÃw C¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ §AqÉ ¦.J¸ï.L. [PÁ.¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ WÉÆÃqsÀªÁr ªÀĢãÁ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĢãÁ ºÉÆÃl¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ªÀĺÀvÁ¨ï ±Áå vÀAzÉ SÁeÁ±Áå ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ d£ÀjUÉ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀämÁÌ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 950/- gÀÆ. ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §AzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 323, 326, 355, 504, 506(2) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±Á»ÃzÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ C§Äݯï gÀ»ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÁzÀƯÁè ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ºÁQzÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢ÝzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É£Àß°è, PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ, §®UÉÊ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ wgÀÄ« §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ zsÀªÉÄÃðAzÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ «£ÉÆÃzÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀįÁèj ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶתÀiÁr vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ, UÉÆëAzÀ, £ÀgÀ¹AUÀ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ºÉÆÃqɬÄj EvÀ¤UÉ CAvÁ CAzÁUÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.