July 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-07-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11, 12/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ DAiÀÄð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÉÆÃlzÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£À ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆwð 10 vÉÆïÉAiÀÄzÀÄÝ C.Q 3000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ  PÀ©âtzÀ ¸ÀtÚ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ  PÉÆAr ¸À»ÃvÀ GaÑ CzÀgÀ°èzÀÝ a®ègÉ ºÀt CAzÁdÄ 500/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß, »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 3500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 323, 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ vÀAzÉ UÀt¥Àw ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ©ÃzÀgÀ eɸÁÌAzÀ°è «ÄÃlgÀ jÃqÀgï PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ©¯ï ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃV C°è£À MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©¯ï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ÄÃlgï EgÀ°¯Áè, CzÀPÉÌ ºÀ¼É ©¯ï vÀgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ ©¯ï vÀgÀ®Ä ¯ÉÃl ªÀiÁrzÀPÉÌ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©¯ï ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀªÀiÁgÉ G¥ÀàgÀ PÉøÀ PÀgÀPÉà «ÄÃlgï ¯ÉÃPÉ UÀAiÉÄà OgÀ ©¯ï ¥ÀÄZÀgÀºÉ ºÉÊ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ªÉÄʪÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ©¯ï zÉÃ£É PÀÆ OgÀ JPÀ ¨ÁgÀ ºÀªÀiÁgÁ WÀgÀPÀÆ DAiÉÄvÉÆà eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 03-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀªÁVgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄÆzsÁ¼É ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁPÀzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉʯï MlÄÖ ¸ÉÃj 42,970=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2012 PÀ®A 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-7-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀzÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä a¯Áè ¦ÃgÀ ¨Á® ¸Á§ ¸ÀÄ¤ß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ§Ó ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.PÉ ºÀĸÉä ªÀPïá C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ªÀPïá ¸À®ºÀ ¸À«Äw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 447, 354, 504, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæªÀįÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd £ÁgÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ²ªÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á:  ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀj§âgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® PÀrzÀÄ ºÁQzÀ d«Ä£ÀzÀ°è §PÀÌ¥Áà PÀ§â°UÉÃgÀ ©vÀÄÛwÛzÀÝ PÀÆgÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆgÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀrAiÀĵÀÄÖ PÀÆgÀVAiÀÄ£ÀÄß ©wÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAiÀÄ ¨É¼É GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¸ÉÆAiÀÄ ©wÛzÀÝ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀÆgÀV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ¤ÃªÀÅ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢j FUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÆgÀV¤AzÀ ©wÛgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄĶנ ªÀiÁr,  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £ÀÆQ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ E§âgÀÄ PÀgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ £ÉÆÃqÀ CAvÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.