July 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-07-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÀÄAiÉÆÃðzÀ£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀî¨ÉPÉAzÀÄ ¸ÉÆÖêÀ ºÀaÑ CrUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖêÀ §µÁÖV MªÀÄä¯Éà zÀÄAiÉÆÃzsÀð£À¤UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CªÀ£À JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, vÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀªÀÅ EzÀjAzÁV zsÀÄAiÉÆÃðzÀ£À EvÀ£ÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀÄzÀ£ÀPÀgï ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ Nr d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÀå¢üÃPÁjgÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 30-06-2012 gÀAzÀÄ zÀÄAiÉÆÃzsÀð£À gÀªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ OgÁzÀ (©) vÁ®ÆQ£À £ÁUÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (©) EªÀgÀ vÁ¬Ä £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 85 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¯ÉÊl ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉAQ £ÀgÀ¸Á¨Á¬ÄAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀ° £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊUÉ vÀUÀ° ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07/07/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fÃvÉAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¥ÉÆÃZÀA¥À°è ªÀÄAqÀ¯ï PÀ£ÀߪÀÄÄPÀ¯Á UÁæªÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦), ¸ÀzÀå: DtzÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ rQÌAiÀiÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ (PÉ) ºÀwÛgÀ ©üêÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÃzÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-13/J¹-3375 £ÉÃzÀgÀ°è ±À¤ ªÀĺÁvÀäPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ & 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.Cgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.JZï-02/eÉJ-8901 £ÉÃzÀPÉÌ ¤°è¹ CzÀgÀ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MlÄÖ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q. 100/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ C.Q. 1,00,000=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 427, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÁPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆö, ¸Á- eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ü d£ÀgÁzÀ DgÉÆægÀÄ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ, 2) qÉÆÃuÉÚ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÁPÉÆÃqÉ, 3) ¯Á¯Áå vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ, 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ ªÁPÉÆÃqÉ J®ègÀÆ ¸Á: eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ºÁUÀÄ CªÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ EªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ EnÖgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸ï ªÁPÉÆÃqÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÁUÀgÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀÄ ªÀÄ£É JzÀÄgÀÄ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ EqÀ®Ä ¤£ÀßzÉà PÉʪÁqÀ EzÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ CA¨ÁzÁ¸À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÁf£À ¨Ál°¬ÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁè¹UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ UÁdÄ MqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.