July 31, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-07-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀ¼ÀAqÉ ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 2) QgÀt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: ¨sÁqÀ¹AUÁ«, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ¹AzsÉ ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ PÉÆïïØ ræAPïì ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj PÉøï EUÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì PÉÆÃlð£À°è «ZÁgÀuÉUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ¤UÉ PÉÆÃmïð£À°èzÀÝ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CxÀªÁ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉzÀj ¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ WÉÆÃmÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀtð eÁzsÀªÀ  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÁr, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸï£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JA.J¯ï. £ÀA 31 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1300/- ¨É¯É ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A DPÀ¹äÃPÀ «zÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½ ©nÖzÀÝjAzÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À KqÀ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ MAzÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ PÀmÁÖV ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀÄ°è£À aUÀÄgÀ£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl, EvÀ£À MAzÀÄ JªÉÄäUÉ ºÁUÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà qÉÆuÉ ¸Á: vÀ¼ÀWÁl EªÀgÀ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ½UÉ »ÃUÉ MlÄÖ 3 JªÉÄäUÀ½UÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 3 JªÉÄäUÀ¼À C.Q MlÄÖ 84,000/-gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ vÁ£Áf xÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀägÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ ±ÁæªÀtzÀ 2 £É ¸ÉƪÀĪÁgÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á®ÄÌ d£ÀjUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 25/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀægÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ ªÉAPÀl dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, G: «zÁåyð¤, EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²æà ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ¦.AiÀÄÄ.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ CAPÀ¥ÀnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£É CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄ£É ©qÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ (£ÀÆj) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÉêeÁªÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è 10. UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è 5. UÁæA gÀhÄĪÀÄPÁ EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀ¼ÀÄ UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, JvÀÛgÀ 5.2 CAzÁdÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.