August 1, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-08-2012
¨sÁ°Ì ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 4/2012. PÀ®A : 174 ¹Dg惡:-
¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á : PÀgÀrAiÀiÁå¼À EvÀ£Àß vÀAV gÀ²ÃPÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ-ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-07-2012 gÀAzÀÄ gÀ²ÃPÁ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÀAZÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è gÀ²ÃPÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ PÀĽwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ PÀÆr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ ¤±Á ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ²ÃPÁ FPÉAiÀÄÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                            
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2012. PÀ®A : 324.323.504.506.eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2012 gÀAzÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: ªÀÄzÀgÀV @ zÁªÀįÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: ªÀıÁå¼À vÁAqÁ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ.  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.