August 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-08-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁ®½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj UÀAqÀ ²æÃ¥Àw ªÉÄÃvÉæ  ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄ®V, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ½UÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄѪÁUÀ ¸ÉÆÖà ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÉaÑUÉ §AzÀÄ CzÀPÀÌ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ VÃjzÁUÀ MªÉÄä¯É DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁªÉÃjAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïɠ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ RvÀUÁAªÉ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀiÁä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ RvÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄ®è¥Á ªÁw EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ¸Àà®à «±ÁæAwUÉAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸Àé®à gÀPÀÛ f«ÄäzÀAvÉ EvÀÄÛ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀgÀĪÁUÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ²ªÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ZÀAzÀæUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2012 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉÊAiÀÄ°è£À PÉÆqÀ eÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ £À¹Q£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ZÀAzÀæUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 324, 504, 354, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À ²ªÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ²ªÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqÁð(©) EvÀ£À »¸ÉUÉ §AzÀ 1 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 2004 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁnUÉÃd ªÀiÁr PÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzsÀå ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÝ ¹«¯ï zÁªÉ ºÉÆrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹ ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄðgÀĪÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅzÉÆ®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊ »rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¹ÃgÉ, ¥ÉÆ®Ì »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ£Áß vÀAzÉ zÉêÀ£Áß ¥ÀgÀZÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: EZÉÆÒÃqÁ, vÁ: ¨ÉÆxÁ, f: D¢¯Á¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ¸Á: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-748 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½ÃUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï.UÉÆÃR¯É ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) NAPÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆqÀħ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸Àé RĶ¬ÄAzÀ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÀ CAUÀ d¦Û ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 02 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 300 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ¹QÌzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.