August 11, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-08-2012


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw: ºÉÆðAiÀiÁ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£Á¼À EªÀ£À §Ä¢Ý ªÀÄAzÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ gÉÃSÁ @ ¸ÀvÀåªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ gÉÃSÁ @ ¸ÀvÀåªÀiÁä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É J¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÉÃªÉ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ¸Á: ZË¢æ ¨É¼ÀPÀÄtÂ, ¸ÀzÀå: ºÀ¦üÃd ¥ÉÃmï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄëģÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 4) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¦ZÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, 5) ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ «oÀ® ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, 6) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É£ÀÆß ºÀvÀÛ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf «ÄgÀR¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀتÉÆÃgÀA© (JªÀiï ºÉZï), 4) ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ VgÀUÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ, 5) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 6) UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà GzÁ£É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 7) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 8) ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà GzÁ£É ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ  CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î PÁgÀAeÁ PÁélgÀ¸Àì ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ±ÉÃPÀ RvÀ® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÁ®ºÀ½î PÁgÀAeÁ PÁél¸Àì¢AzÀ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄfÓzÀPÉÌ £ÀªÀiÁd ©Ã¼À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¥ËªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/Jr-3569 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ C§ÄÝ¯ï ±ÉÃPÀ RvÀ® E§âjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, ¨É£Àß ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ-ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ C§Ý®Ä ±ÉÃPÀ RvÀ® EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.