August 4, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-08-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dmÉÖ¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà gÉÆrØ, ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð, eÁw-PÀ§â°UÀ, G: mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA. JAJZï-31/¹f-2855 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: QtÂÚªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ E½eÁj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¨ÁAqÀj PÀqÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/JA-365 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fæ£À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E½eÁj£À°è ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀÄPÀÄ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AUÁè PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ mÁmÁ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA. JAJZï-16/KE-2786 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ UÁ°UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ mÉA¥ÉÆUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ fÃ¥À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸À¥Àà EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß PÀlÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄtÂÚUÁV(ªÉÆÃPÀëPÁÌV) ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj f¥À£À°è ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĤvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸À, ¸Á: vÀqÉÆüÁ, EPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÁzÀ, JzÉ, vÀ¯É, ¨É£ÀÄß, ºÀuÉ, ¸ÉÆAl, PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆt PÉÊ PɼÀUÉ, §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÁUÀÆ UÀAl®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31-07-12 gÀAzÀÄ 23:00  UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-08-12 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è  ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Àà @ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÁd¯É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÀÄ»AzÀæ ªÀiÁÌPÀì ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï ªÁºÀ£À £ÀA KA-38/5079 C.Q 4,50,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀjUÉ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ¸ÀĨÁAf ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 651/- ºÁUÀÆ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 90 JA.J¯ï 19 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 413/- »UÉ MlÄÖ 1064/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAUÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.