August 3, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-08-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 01/2012 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/12 gÀAzÀÄ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĹèA NuÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÆ C¼Àî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¤ÃgÀuÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ £Á° CUÀ¼ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀ¼É UÉÆÃqÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀĹzÀÄ ªÀÄÈvÀ «oÀ®£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® D¼ÀV ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¤ÃuÁð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ d®zÉ ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-7961 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÁ±À RaqÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 279, 337, 38 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ²ªÁgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ DmÉÆ £ÀA PÉJ-32/J-1492 £ÉzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-283 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¯ÉÆûvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀqÀØzÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÉÆû£ÀægÀ, vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆzÀ°èzÀÝ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà, «µÀÄÚ vÀAzÉ FgÀuÁÚ, UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, C«ÄÃvÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, ¨Éé vÀAzÉ ©üêÀıÁ, «ÄãÁQë vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÁUÀÆ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉ §¸ï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2012 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ vÀAzÉ gÁdÄ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆà PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/1629 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢zÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢zÉ ¨ÁrUÉ JµÀÄÖ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ 20/-gÀÆ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆà ºÀwÛ »AzÉ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ RÄgÀ¶zÀ«ÄAiÀÄå ¸Á: §UÀzÀ®, ¸ÀzÀå: UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄwzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ, ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl¢AzÀ PÉ.E.© ªÀiÁUÀðªÁV Dgï.n.N PÀbÉÃj PÀqÉUÉ §AzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°èUÉ AiÀiÁPÉ vÀA¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÉà GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è, DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä®¢AzÀ «Ä¸ï PÁ® ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÉƨÉÊ® ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß Q¸ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ 300/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß°è ºÀt E®è PÉêÀ® 100/- gÀÆ EzÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÉÆA¢UÉ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ £ÀÆQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï£ÉÆA¢UÉ ªÉÃUÀªÁV a¢æ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ¥ÉưøÀ £ÀA 557 EgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄazÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 2 E§âgÀ£ÀÄß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ £Ë¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄzÀvÀÛ£ÀUÀgÀ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁT ¥ÀÆtÂðªÉÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CPÀ̼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À §½ amÁÖªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ 4 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 60,000/- 2) MAzÀÄ 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÀ¥Àà°ºÁgÀ C.Q 45,000/- 3) ªÀÄÆgÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄzÀÄ (3 vÉÆïÉ) C. Q 45,000/- 4) MAzÀÄ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C. Q 8000/- 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- »ÃUÉ MlÄÖ ºÀvÀÄÛ ªÀgÉ vÉÆÃ¯É ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C. Q  1,58,000=00 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000=00 gÀÆ MlÄÖ ¸ÉÃj 1,88,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.