August 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-08-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ PÀȵÀߥÁà UÉÆÃtV ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà UÉÆÃtV ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀlÄÖwzÁÝUÀ PÉ®ªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨Á« PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄÄgÀÄUÉÃ¥Áà FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¹AUÀ oÁPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦APÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ EAzÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/08/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹zÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 147, 148, 448, 323, 341, 504, 506, 498 (J) 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¸ÀjãÀ ¨ÉUÀA UÀAqÀ E¸ÁPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: GzÀVÃgÀ, ¸ÀzÀå: ªÁ¸À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r E¸ÁR«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀįɪÀiÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁAzÉqÀ£ÁPÁ ¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ, f: ¯ÁvÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ 16 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁPÉ vÀA¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ºÉêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV 5 °Ãlgï ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À£À°è 5 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 300/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉãÀߥÁà J.J¸ï.L OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DPÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J.d¨ÁâgÀ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CPÀ§gÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C¬Ä±Á ¯ÉÃOl vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ MAzÀÄ SÁ° EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÀÄA©zÀ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÉUÀįÉÃlgï ºÁUÀÆ MAzÀÄ «rAiÉÆPÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ªÀÄvÀÄÛ UÁå¸ï ¥Á¸À §ÄPï CzÀgÀ PÀAdƪÀÄgï £ÀA. J¸ï-6445 ªÀÄvÀÄÛ gÀf¸ÉÖçõÀ£ï ¹èÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 12,000=00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ «±ÀéA§gÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÁ Qð vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ  1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 5 UÁæA C.Q 10,000/- gÀÆ, 2) §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ jAUï 3 UÁæA C.Q. 6000/- gÀÆ, 3) Q«AiÀÄ gÀhÄĪÀÄPÁ 1 vÉÆ¯É C.Q 20,000/- gÀÆ, 4) §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ¥À½ 3 UÁæA C.Q 6000/- gÀÆ, 5) ¨É½îAiÀÄ ®Qëöäà ªÀÄÆwð 9 vÉÆ¯É C.Q 2000/- gÀÆ, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ 49,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.