August 10, 2012

DAILY CRIME UPDATE 10-08-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-08-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 08/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ d£Á¨Á¬Ä @ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ CA§uÁÚ, 40 ªÀµÀð, J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄtf vÁ/¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, eÉÊAiÀÄ¥Áà E§âgÀÄ  dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß dUÀ¼ÀªÁqÀ¨ÉÃrj CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ CA§uÁÚ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄPÀ̽UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý ¨ÉÊAiÀĨÁgÀzÀÄ CAvÀ ¸Àé®à ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀPÉÌ ªÀÄPÀ̽UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ £À£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÀÄ ¹ÃnÖ£À DªÉñÀzÀ°è GzÀÄÝ ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É. ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÁ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:09/08/2012 gÀAzÀÄ 0735 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F WÀl£É §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£É ¹nÖ£À DªÉñÀzÀ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CA§uÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÁAiÀÄ¥Áà£ÀªÀgÀÆ, J¸ï.¹. zÀ°vÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄtf gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/12 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ gÁ. ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄAUÀ®V PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ L.© ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥Éà DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ PÉʪÀiÁr ¤°è¹ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¸ÁèA vÀAzÉ ¸À¯ÁªÀÄ WÉÆqÀªÁrªÁ¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G// DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4229 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ªÁºÀ£À  Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A 504, 506, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 67 E£À¥sÁgÀªÉÄõÀ£À mÉPÁ߯Áf 2000 £Éà PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÁ¸À£ÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. (zÀ°vÀ), G: ªÀiÁf f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á|| PÉ.L.r.©. PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA. 9448568218 £ÉÃzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 09-06-2012 gÀAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA. 9972477684 ¤AzÀ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÉ.L.r.©. PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀAvÉ PÉýzÀUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ E¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¥ÀÄ£ÀB PÁ® ªÀiÁr ¸Àgï £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ªÀiÁvÁr¹ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ EªÀjUÉ PÀgɬĹ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè CAzÀgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ CªÀ£ÀÄ PÁ® ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä eÁ£À¸À£ï CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¤ªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄ E®èªÉAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄvÉÛ gÁwæ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ E¯Áè CAwÛâ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¤Ã£ÀÄ AiÀÄ°ègÀÄªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉýzÁUÀ, ¤£Àß vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ EzÉÝ£É ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ  ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÁr¹¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 14-06-12 gÀAzÀÄ 9980132991 ªÀÄvÀÄÛ 9980132757 jAzÀ PÁ® ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ 7353029824 jAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 25-06-2012 gÀAzÀÄ 8880906772 £ÀA§gÀ¤AzÀ, ¢£ÁAPÀ 06-07-2012 gÀAzÀÄ 8880906772 ¤AzÀ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À£Àß ªÉÆèÁ¬Ä®UÉ PÁ® ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 07, 08-07-2012 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß ªÉƨÁ¬Ä®UÉ C²èîªÁV ªÉÄøÉdUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ® ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà §gÀzÁ¨ÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÀÄgÀħ, G: ¥ÉmÉÆæî §APÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÉmÉÆæî §APÀzÀ°è gÁwæ ¥Á¼ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀA¥À D¥ÀgÉÃlgÀ C±ÉÆÃPÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀ£À ¥Á¼ÉAiÀÄ°è 1 §QÃl D¬Ä¯ï (7.5 °Ã.) PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ 02-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà gÀªÀgÀ gÁwæ ¥Á¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛÃAzÀÄ §QÃl D¬Ä¯ï (7.5 °Ã) AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ¥ÉmÉÆæ® §APÀzÀ°è ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è 7.5 °Ãlj£À D¬Ä¯ï §QÃlUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ°è 2 D¬Ä¯ï §QÃlUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 15 °ÃlgÀ D¬Ä¯ï (¸ÀªÉÇÃð ªÀÄ°ÖUÉæÃqÀ EAf£À D¬Ä¯ï) C:Q: 3,730=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¬Ä¯ï §QÃlUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.      ¢£ÁAPÀ 30-07-2012 ºÁUÀÆ 02-08-2012 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è D¬Ä¯ï PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ¸À®UÁgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §£Àß½î. vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ºÁ° ªÁ¸À ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ ªÀÄÈvÀÄAdAiÀÄ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/6796 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀzÀ «dAiÀÄ®Qëöä ¸Áj ¸ÉAlgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉñÀUÉÆAqÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/6796 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è MAzÉà ¸ÀªÀ£Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ½ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½UÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §ÄUÀÄmÉ §A¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄÆVUÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2012 gÀAzÀÄ 19:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÉÄî zÉÆrØ 29 ªÀµÀð G: PÉ.E.©. OgÁzÀ£À°è dƤAiÀÄgÀ C¹¸ÀÖAl PÉî¸À ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA 11/12 ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄʼÀÄgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAV ²æêÀÄw C²éä vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA PÉJ38 J¯ï 5532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÁåqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZÀ12/7851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/08/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ©üêÀıÁ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ CA§ªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ: 08-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä CA§ªÀiÁä EªÀgÉÆA¢UÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄAzÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ PÀgÉ¢gÀÄ«j CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ¼ÀÄ gÀAr CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄzÀ PÀ©âtzÀ PÉƼÀªÉ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄÝ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.